یک باگ برای Microsoft Windows گزارش شده است که امکان ارتقا سطح دسترسی را برای کاربران محلی مهیا می نماید.

این آسیب پذیری ناشی از خطای بررسی مقادیر ورودی input validation error در کرنل ویندوز میباشد.
این آسیب پذیری می تواند برای اجرا کد های دلخواه با دسترسی کرنل مورد استفاده قرار گیرد .

شما میتونید برای ترمیم این باگ فایل زیر را نصب و باگ را ترمیم کنید

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]