«ایو راسی» كارمند خوش ذوق سوییسی كه برای خود بالهای موتوردار ساخته است بر فراز دریا به پرواز در آمد. رویای پرواز همانندپرندگان در آسمان و بر فراز ابرها، قرن هاست كه ذهن انسان را به خود معطوفكرده و بارها با شكست رو به رو شده است.
این بار اما یكی از كارمندانسازمان هواپیمایی سوییس به آرزوی دیرینه،جامه عمل پوشاند. «ایو راسی» چندیپیش دو بال موتوردار ساخت ، به شانه هایش چسباند و با سرعت ۳۰۰ كیلومتر درساعت بر فراز كوه های اروپا پرواز كرد. این بالها از جنس «كربن» است ، یكمنبع سوخت دارد و تنها قدرت كنترل آن بدن انسان است كه می تواند به جهتهای دلخواه حركت كند. مبتكر سوییسی كه به خاطر فناوری استثنایی اش «مردجتی» ، «مرد موشكی» و «مردپرنده» لقب گرفته است بر فراز دریای «مانش»پرواز كرد و از شهر ساحلی «كاله» فرانسه به «دوور» انگلیس رسید.گزارشایسكانیوز می افزاید،راسی از بلندای ۳۰۰۰ پایی از هواپیما بیرون بپرید و۱۵ دقیقه نیز در آسمان ، چرخ زد.مردپرنده برای ساخت بال های ۵۵ كیلویی درگاراژ خانه اش پنج سال تمام زحمت كشید.