هدف آزمایش
تهیه یکی از مشتقات بنزن از گروه آرماتیکها

تئوری آزمایش
آروماتیکها، دسته وسیعی از ترکیبات که شامل بنزن و ترکیباتی میباشند که از نظررفتار شیمیایی ، مشابه بنزن میباشند. برخی از این مواد حتی به ظاهرشباهتی به بنزن ندارند. برخلاف آلکنها و آلکینها ، بنزن و سایر ترکیباتآروماتیک تمایلی برای انجام واکنشهای افزایشی از خود نشان نمیدهند، ولیدر واکنشهای جانشینی شرکت میکنند که یکی از صفات شاخص این دسته از موادمیباشد.

تولوئن ، مایعی است بیرنگ با نقطه انجماد 95.1- درجهسانتیگراد و جوش 110.6درجه سانتیگراد و در ساختار دماسنجهای دمای پایینبکار میرود. همینطور تولوئن ، حلال خوبی در شیمی آلی بشمار میرود.

در این آزمایش ، میخواهیم تولوئن را به روش آزمایشگاهی تهیه کنیم.

وسایل مورد نیاز
لوله آزمایش بزرگ
چراغ
کاغذ تورنسل
بنزن
یدید متیل (CH3I)
آلومینیوم کلراید (AlCl3) پودری شکل
شرح آزمایش
درداخل یک لوله آزمایش بزرگ و مقاوم ، 2ml از مایع بنزن را با چند قطره ازیدید متیل ( CH3I ) و 0.4 گرم آلومینیوم کلراید (AlCl3 ) پودری شکل بهآرامی حرارت دهید تا هنگامی که کاغذ تورنسل مرطوب شده در بالای لولهآزمایش ، از رنگ آبی به سرخ تبدیل شده و پایان واکنش را مشخص نماید.

نتیجه آزمایش
واکنش صورت گرفته به صورت زیر است:C6H6 + CH3I (+AlCl3 + Heat ) → HI + C6H5CH3

این، یک واکنش جانشینی الکترونخواهی از نوع واکنشهای فریدل- کرافت است. اینواکنش ، نشان میدهد که بنزن ، تمایلی برای انجام واکنشهای افزایشی نداردو با حفظ هر سه پیوند دو گانه خود ، در واکنش جانشینی شرکت میکند.