هدف آزمایش
تهیه کوچکترین عضو خانواده کتونها یعنی استن به روش آزمایشگاهی و آشنایی با روشهای آزمایشگاهی شناسایی آن

تئوری آزمایش
کتونهاترکیباتی هستند که در آنها ، گروه کربونیل به دو گروه آلکیل یا آریل متصلاست. در کتونها و آلدئیدها ، گروه کربونیل از یک پیوند σ و یک پیوند πتشکیل شده است که بعلت عدم پخش یکنواخت بار در طول پیوند قطبی میباشد.کتونهای موجود در طبیعت ، بوی مطبوع دارند. آلدئیدها و کتونها ، موادشیمیایی بسیار ارزشمندی هستند و در صنعت ، به عنوان حلال یا ماده اولیهمصرف میشوند و بعضیها مانند تستسترون ، به عنوان هورمون ، دارای اثراتدارویی و بیولوژیکی میباشند.

استن ، مایعی است بیرنگ با بوی مخصوص و نقطه جوش 56 درجه سانتیگراد. استن ، حلال بسیار عالی جهت اکثر مواد شیمیایی است.

در این آزمایش ، میخواهیم استن را در آزمایشگاه تهیه کنیم.

مواد و وسایل مورد نیاز
بالن تقطیر 100ml
هاون چینی
مبرد
ترازو
گیره و پایه فلزی
کلسیم استات خشک
سدیم هیدروژن سولفیت
شرح آزمایش
درداخل بالن تقطیر ، 15 گرم کلسیم استات نرم وپ ودری شده را حرارت دهید تاکلسیم استات تجزیه گردد. گاز حاصل ، وارد مبرد شده، مایع حاصل به صورتقطراتی از سرد کننده خارج میشود که همان استن است.

استن حاصل را با هیدروژن سدیم سولفیت سیر شده (چند قطره) ترکیب کنید. رسوب سفید رنگ و متبلور استن بیسولفیتیک تولید میگردد.

نتیجه آزمایش
واکنش تجزیه کلسیم استات به قرار زیر است:Ca(CH3COO)2 → CaCO3 + CH3-CO-CH3واکنش استن با هیدروژن سویم سولفیت نیز به قرار زیر است:CH3-CO-CH3 + NaHSO3 → CH3-COH(SO3Na)-CH3واکنش اخیر ، یک راه برای شناسایی استن در آزمایشگاه بشمار میرود. باید توجه داشت که شناساگرهای آلدئیدها ، اثری بر کتون ندارند.