هدف آزمایش
بررسی واکنشهای تهیه صابون با استفاده از چربیها و بررسی خواص چربیها

تئوری آزمایش
ازواکنش اسیدهای چرب منوکربوکسیلیک با گلیسیرین ، تولید گلیسیرید میگردد کهنوع جامد را چربی و مایع را روغن مینامند. فرمول کلی اسیدهای چربمنوکربوکسیلیک را با RCOOH و گلیسیرین را نیز با فرمول تفسیری 3(C3H5(OH وواکنش آنها با هم ، تولید گلیسرید از اسید چرب میکند و گلیسیرین یک واکنشاستری شدن است.

چربیها و روغنها در آب ، نامحلول اما درحلالهایی مانند بنزن ، نفت سفید ، دیسولفید کربن ، تترا کلرید کربنبخوبی حل میگردد. چربیها و روغنها در حرارتهای بالا ساختار آنها در همریخته و تولید ذرات کربن نموده که باعث ایجاد رنگ سیاه در مایع روغن یاچربی بکار رفته ، میشوند.
صابونها که به دو شکل مایع و جامد تهیهمیشوند، نمکهای پتاسیم یا سدیم اسیدهای چرب منوکربوکسیلیک هستند. فرمولکلی صابون مایع R-COOK و صابون جامد R-COONa میباشد.مواد و وسایل مورد نیاز
رآکتور یا ظرف انجام واکنش (واکنشگاه)
منبع حرارت
گلیسیرید یا چربی
سود
شرح آزمایش
دریک ظرف (اگر مقدار مواد اولیه زیاد باشد، ظرف بزرگ) ، مقداری چربی ریخته وسود جامد و یا مایع را به آن اضافه میکنیم. واکنش هیدرولیز قلیایی انجاممیشود و صابون و گلیسیرین به عنوان محصول جانبی حاصل میشود.

نتیجه آزمایش
اینواکنش ، همان واکنش صنعتی و طریقه صنعتی تولید صابون جامد است. صابون ،طبق واکنش زیر تولید میگردد.(مواد اولیه ، تحت تاثیر حرارت ، هیدرولیزمیشوند.)R-COO)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3R-COONa)

واکنش بالا را هیدرولیز قلیایی (صابون شدن) نامند که درنتیجه ، تولید گلیسیرین و صابون میشود.