ايسنا- لوگوي گوگل به مناسبت جشن تولد 10 سالگي اين موتور جستوجو تغيير يافته و به كيك تولدي مزين شده كه عدد 10 برروي آن ديده
گوگل كه همچنان غول دنياي جستوجوي اينترنت شناخته ميشود، سنت ديرينهايدارد كه در آن براي گراميداشت رويدادها و جشنهاي مختلف يا سالروز تولدمشاهير جهاني لوگوي خود را تغيير ميدهد اما لوگوي گوگل اين بار براي گذشتيك دهه از آغاز فعاليت اين شركت اينترنتي تغيير كرده است.
پيش از اين كاربران با كليك برروي لوگوي تغيير يافتهي گوگل بهصفحهي نتايج جستوجويي هدايت ميشدند كه در آن لينكهاي مربوط به رويداديوجود داشت كه اين موتور جستوجو به آن پرداخته بود اما اين بار گوگل بهمناسبت جشن ده سالگياش لينكي را با عنوان «گوگل 10 ساله شد. ببينيد در 10سال گذشته چه روي داده است» را در صفحهي خانگي خود قرار داد.
كاربران با كليك برروي اين لينك به صفحهاي هدايت ميشوند كه در آنكادر جستوجو و لينكهاي مربوط به تاريخچهي اين غول اينترنتي وجود دارد.
بالاي اين صفحه به پروژهي 10 سالگي گوگل اختصاص يافته كه مسابقهايبراي تبديل بهترين ايدههاي جهان به محصولات مفيد است و جايزه نقدي 10ميليون دلاري دارد.
همچنين كاربران با كليك برروي لوگوي تغيير يافتهي گوگل به صفحهيرسمي وبلاگهاي گوگل هدايت ميشوند كه پستهاي وبلاگي مربوط به جشن 10سالگي گوگل وجود دارد.