وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تشريح مهمتريندلايل ضعف كشور در حوزه اينترنت پرسرعت و اين كه در بازار اينترنتكمفروشي ميشود گفت: از فراهمكنندگان اينترنت گله وجود داشته و شكايتكاربران در اين زمينه كاملا بهجاست و بايد براي تبديل اين گله به رضايتتوجه شود؛ البته كاربران هم بايد مطمئن شوند پهناي باندي را كه ازفراهمكنندگان تهيه ميكنند به همان ميزاني است كه پول ميدهند، در غيراين صورت ميتوانند به مراجع مربوطه شكايت كنند.


محمد سليماني در گفتوگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه چرا اينترنتپرسرعت در كشور با كيفيتي نامناسب ارايه ميشود، اظهار كرد: سازمان مديريتو برنامهريزي سابق شركتهاي مخابرات استاني را از ارايه اينترنت پرسرعتمحروم كرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شركت مخابرات استانتهران بيش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمايهگذاري و ايجاد كرد اما مجوزارايه را نميداد و متاسفانه در برنامهها ذكر شده بود كه شركتهايمخابرات استاني نميتوانند در سال 84 و 85 وارد اين توسعه شوند.

به گفته وي اين موضوع يك اشتباه تاريخي در كشورمان بود كه تا برطرفشدن اين محدوديت و ممنوعيت زمان زيادي سپري شد و افراد زيادي براي برطرفكردن اين مشكل سرگرم شدند. وي با تاكيد بر اين كه در زمينه اينترنت باباند پهن با ضعف مواجهيم تصريح كرد: اگر اينترنت پرسرعت توسط شركتهايمخابرات استاني و شركتهاي ندا يا PAP ارايه شود، اميدواريم بر اساسبرنامهريزيها و سرمايهگذاريهاي قابل توجهي كه انجام شده بتوانيم ظرفيكي دو سال آينده مشتركان اين حوزه را به حدود پنج ميليون افزايش دهيم.

او يكي ديگر از عوامل و موانع مهم را در اين زمينه بحث محتوادانست و گفت: ما در كشورمان مشكل محتوا داريم و آن طور كه بايد از محتوابه خوبي استفاده نميشود؛ به عنوان مثال بسياري از كتابخانههاي دانشگاهديجيتالي شدند و امكانات خوبي از نظر محتوا دارند اما محتواي خود را برروي شبكه و در اختيار دانشجويان و كاربران قرار ندادند اما بايد بستر لازمفراهم و توليد محتوا به شكل جديتري انجام شود. وزير ارتباطات نقش همهدستگاههاي كشور به ويژه ارگانهاي فرهنگي و هنري را در زمينه توليدمحتواي ديجيتالي مهم ارزيابي كرد و گفت: كساني كه در زمينه توليد فيلم،انيميشن و يا مواردي از اين قبيل فعاليت ميكنند بايد علاوه بر توسعه وتوليد محتوا امكان دسترسي را نيز فراهم كنند؛ به عنوان مثال اخيرا صدا وسيما بسياري از امكانات آرشيوي خود را برروي اينترنت و فضاي مجازي ارايهميكند كه اميدواريم ساير دستگاهها نيز اين كار را انجام دهند.

وي تقاضاي موجود در بازار را از ديگر دلايل ضعف در اين زمينه برشمرد وتصريح كرد: تقاضاي موجود در بازار آنطور كه بايد و شايد تحريك نشده و درحال حاضر كساني كه تقاضاي پهناي باند وسيع دارند نسبتا كم هستند؛ به عنوانمثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاههايي كه به شبكه وصل بودند كمتر ازانگشتان دست بود و اكنون بيش از 340 دانشگاه به شبكه دسترسي دارند. اوتاكيد كرد: شايد بتوان گفت بيش از 150 دانشگاه هنوز پهناي باند وسيع وقابل توجه درخواست نكردند، در صورتي كه هر كدام از دانشگاهها ميتوانندبيش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و اين امكانات را در اختيار اساتيد ودانشجويان خود قرار دهند.

وي با بيان اين كه در سال 84 قيمت اينترنت 50 درصد كاهش يافت خاطر نشان كرد: در سال 86 نيز 30 درصد كاهش قيمت داشتيم اما متاسفانه شيريني اين كاهش به كام كاربران نهايي نرسيد. سليمانيبا تاكيد بر اين كه در زمينه كم فروشي پهناي باند توسط شركتها در مرحلهاول خود كاربران نقش مهمي دارند و ميتوانند اين ميزان را اندازهگيريكنند اظهار كرد: بايد خود مشتري مكانيزم وسايل اندازهگيري را در اختيارداشته باشد و شركتها نيز نرمافزار اندازهگيري را در اختيار مشتري قراردهند تا اين موضوع قابل محاسبه باشد كه با اين كار بيش از 99 درصد مسايلبين مشتري و فراهم كننده بر طرف و حل و فصل خواهد شد.

او گفت: آمارهاي مختلفي در رابطه با رتبهي كشورها در استفاده ازاينترنت داده شده است؛ به عنوان مثال بر اساس آمار اتحاديه جهاني مخابراتدر سال 2006 تعداد كاربران اينترنت در ايران 18 ميليون ذكر شده و رتبهكشورمان در بين 200 كشور عضو 15 اعلام شده است. وي افزود: اخيرا در يكيديگر از سايتهاي بينالمللي اعلام شده كه تعداد كاربران اينترنت دركشورمان 23 ميليون نفر است و ضريب نفوذ استفادهكنندگان اينترنت نيز براساس آمار اين اتحاديه در سال 2006 عدد 25.54 درصد است كه از نظر رتبهتقريبا در رده 59 قرار داشتيم اما اين آمار هنوز در سال 2008 به دستنيامده است.

سليماني با بيان اين كه در شهريورماه سال 84 تعداد سه هزار و300 بانكبه شبكه متصل بودند كه در طول سه سال گذشته و با فعاليتهاي انجام شدههماكنون بيش از 20 هزار بانك و موسسه مالي و اعتباري به شبكه اتصالداشته و خدمات بانكداري به مردم ارايه ميكنند، تصريح كرد: به اعتقاد منبايد فعاليت و تلاش گستردهتري توسط بانكهاي دولتي و خصوصي در اين زمينهانجام شود. او در ادامه با بيان اين كه دانشگاها ميتوانند به هر ميزان كهنياز داشته باشند پهناي باند دريافت كنند و محدوديتي براي آنها وجودندارد گفت: براساس محاسبه سرانگشتي، سرانهي هر دانشجو 50 كيلوبايت محاسبهشده كه دانشگاهها نيز ميتوانند براساس تعداد دانشجويان خود در اين زمينهامكانات لازم و پهناي باند مورد نيازشان را فراهم كنند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه بالاترين ميزان پهناي باند دردانشگاههاي ما 150 مگابايت است و ما نيز آمادگي لازم براي اين كار راداريم اما مهمترين موضوع در اين زمينه تقاضاي دانشگاهها و هزينهاي استكه به اين موضوع اختصاص ميدهند زيرا در كشور هر كسي كه خدماتي دريافتميكند بايد هزينهاش را بپردازد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامهداد: هنوز هزينهها به دليل رشد كم در اين زمينه بالا است و راهكار ايناست كه تعداد مشتركان اين حوزه افزايش يابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر دركشور 300 هزار مشترك پورت پرسرعت وجود دارد و تصور كنيد اگر اين 300 هزاربه 10 ميليون افزايش يابد كه تقاضاي بالقوه آن نيز در كشور وجود دارد،ميتوان هزينهها را شايد تا 10 درصد نيز كاهش داد.

سليماني ادامه داد: هرچه بتوانيم اين هزينهها را كاهش دهيم تعدادمشتريان افزايش مييابد و بايد در اين زمينه سرمايهگذاري مناسب انجام شودو توليد محتوا سرعت بگيرد تا با اين كار قيمتها نيز كاهش پيدا يابد. ويدر ادامه با بيان اين كه براساس برنامهريزيها قرار بود ضريب نفوذكاربران اينترنت در كشور نيز به 30 درصد برسد گفت: در حال حاضر اين عدد به30 درصد رسيده است. او تصريح كرد: اگر تعداد كانالهاي ارتباطي موجود دركشور را نگاه كنيم اين آمار ظرف سه سال گذشته از يك ميليون به بيش از دوميليون افزايش يافته اما ما براي ترافيك بين شهري و ارتباطات بينالمللاز نظر زيرساخت هيچ محدوديتي نداريم و هرگونه محدوديتي را نيز در اينزمينه ميتوانيم برطرف كنيم.

سليماني در پايان با اشاره به راهاندازي فناوري وايمكس (اينترنتبيسيم) يادآور شد: اينترنت بيسيم نيز از ديگر روشهاي توسعه مشتركاناست كه مراحل انجام مزايده آن در حال انجام بوده و اميدواريم تا پايانآبانماه و يا اوايل آذرماه برندگان مزايده را براي هر استان اعلام كنيمتا در صورت وجود سرمايهگذار در هر استان سه مجوز صادر ميشود.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]