خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

شركت مخابرتي ژاپني KDDI از ماه آيندهي ميلادي اتصال به اينترنت فيبر نوري با سرعت يك گيگابايت بر ثانيه با قيمتي كمتر از قيمت
اتصالهاي فعلي كه سرعتشان يك دهم پايينتر است عرضه خواهد كرد.


به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سرويس Hikari One Home Gigabit كه هزينهي اشتراك ماهانهي آن ٤٠/٥١ دلار است،ارسال و دريافت اطلاعات با سرعت يك گيگابايت بر ثانيه فراهم ميكند؛ سرويستلفن مبتني بر اينترنت و سرويس تلويزيون كابلي با تعرفهي جداگانهميتوانند به اين سرويس اضافه شوند.
كاربران اينترنت ژاپني پيش از اين از اتصال به اينترنت پرسرعت وارزان در جهان برخوردار شدهاند و سرمايهگذاري گسترده شركتهاي مخابراتيدر شبكههاي فيبر نوري براي بسياري از خانهها و ساختمانها در اين كشورامكان اتصال فيبر نوري فراهم كرده است.
طبق آمار اعلام شده از سوي وزارت ارتباطات و امور اينترنتي ژاپن تاپايان ماه ژوئن اشتراكهاي سرويسهاي اينترنت فيبر نوري به ١٣ ميليون نفرو مشتركان سرويسهاي DSL به ٣/١٢ ميليون نفر رسيدند.
سرويسهاي اينترنت كابلي كه در برخي از مناطق ژاپن سرعتشان به ١٦٠مگابايت بر ثانيه ميرسد، چهار ميليون نفر مشترك را جذب كردهاند كه مجموعشمار مشتركان اينترنت پرسرعت اين كشور را به ٣/٢٩ ميليون نفر ميرساند.