یکی از نشانه های کاربران حرفه ای عملکرد سریع آنهاتوسط کلیدهای میانبر است. میتوان گفت تمامی نرم افزارها این کلیدهایمیانبر را برای سهولت کار کاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم بهمعرفی تمامی کلیدهای میانبر موجود در بسته نرم افزاری آفیس برای برنامههای Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنین نحوه عملکرد هر یکبپردازیم. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی کنید این کلیدها را بهخاطر بسپرید.

کلیدهای عمومی:

ايجاد يك سند جديد Ctrl+N

فراخواني يك سند متفاوت Ctrl+O

حركت ميان سندهاي باز Ctrl+F6

ذخيره سازي يك سند Ctrl+S

چاپ يك سند Ctrl+P

بستن يك سند Ctrl+W

كليدهاي ميانبر حركت در سند:

يك كلمه جهت نماي راست +Ctrl و جهت نماي چپ +Ctrl

يك پاراگراف جهت نماي بالا +Ctrl و جهت نماي پايين +Ctrl

يك صفحه كامل به بالا Page up

يك صفحه كامل به پايين Page down

ابتداي سطر Home

انتهاي سطر End

ابتداي يك سند Ctrl+Home

انتهاي يك سند Ctrl+End

يك سطر بالا كليد جهت نماي بالا

يك سطر پايين كليد جهت نماي پايين

يك كاراكتر به سمت راست يا چپ كليدجهت نماي راست يا چپ

حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (بعد)مكان نما Ctrl+Del

حذف كلمه يا عبارتي در سمت راست (قبل)مكان نما Ctrl+Backspace

حركت مكان نما به بالاي صفحه نمايش Ctrl+Page up

حركت مكان نما به پايين صفحه نمايش Ctrl+Page down

كليد هاي ميانبر كار با متن:

انتخاب كاراكتر سمت راستي اشاره گر كليدجهت نماي راست+Shift

انتخاب كاراكتر سمت چپي اشاره گر كليدجهت نماي چپ+Shift

انتخاب يك واژه كليدجهت نماي راست+Shift+&zwjCtrl

انتخاب يك سطر Shift+End

انتخاب يك پاراگراف كليد جهت نماي پايين+Shift+&zwjCtrl

اتنخاب تمام سند A+&zwjCtrl

رفتن به يك صفحه مشخص G+&zwjCtrlكليد هاي ميانبر ويرايش متن:

حذف كاراكتر قبلي اشاره گر Backspace

حذف كاراكتر كه اشاره گر روي ان قرار دارد يا متني كه انتخاب شده است Delete

حذف واژه قبلي اشاره گر Ctrl+ Backspace

حذف كاراكتر بعدي اشاره گر Ctrl+Delet

کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X

كپي گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C

الصاق متن كپي شده Ctrl+V

بررسي املايي يك سند F7

يافتن متن در سند Ctrl+F

جايگزيني متن در سند Ctrl+H

عملUndo Ctrl+Z

عمل Redo Ctrl+Y

پايان سطر و انتقال به سطر بعدي Enter

ترفندستان

حركت به سمت پايين در Tab Outline

درج تورفتگي سطر اول پاراگراف يا پرش به ايستگاههاي پرشي Tab

حذف يا افزودن سطر جاري Ctrl+0كليدهاي ميان بر قالب بندي متن:

تغيير قلم F+Shift+&zwjCtrl

تغيير اندازه قلم P+Shift+&zwjCtrl

پررنگ كردن قلم B+&zwjCtrl

ايتاليك كردن قلم I+&zwjCtrl

زير خط دار كردن قلم U+&zwjCtrl

دو زير خط دار كردن قلم D+Shift+&zwjCtrl

حذف قالب بندي كاراكتر Space Bar+&zwjCtrl

فضاي خطوط تنها پاراگراف 1+&zwjCtrl

فضاي دو برابر خطوط پاراگراف 2+&zwjCtrl

فضاي 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+&zwjCtrl

تراز بندي وسط پاراگراف E+&zwjCtrl

تراز بندي چپ پاراگراف L+&zwjCtrl

تراز بندي راست پاراگراف R+&zwjCtrl

تراز بندي از دو طرف پاراگراف J+&zwjCtrl

برجسته كردن پاراگراف از چپ M+&zwjCtrl

برجسته كردن پاراگراف ازراست M+shift+&zwjCtrl

حذف قالب بندي پاراگراف Q+&zwjCtrl

به روز رساني فيلدها F9

تغيير روش نمايش فيلد منتخب Shift+F9

تغيير روش تمام فيلدهاي سند Alt+F9

كاهش يا افزايش اندازه قلم به اندازه يك رقم [+Ctrlا]

تغيير اندازه قلم به اندازه پيش فرض قبلي يا بعدي <+Ctrl+Shiftا>

تبديل حروف عادي به حالت دو زير خط و برعكس D+Shift+&zwjCtrl

تبديل حروف عادي به انديس دار پايين و برعكس =+Ctrl

تبديل حروف عادي به انديس دار بالا و برعكس =+Ctrl+Shift

تبديل ابتداي كلمات به حروف كوچك يا بزرگ AK+shift+&zwjCtrl

تغيير قلم جاري F+Shift+&zwjCtrl

تغيير قلم جاري F+Shift+&zwjCtrl

تغيير اندازه قلم جاري F3+Shift

ايجاد تو رفتگي از سطر بعدي P+Shift+&zwjCtrl

حذف تو رفتگي سطر بعدي +T&zwjCtrl

حذف تو رفتگي سطر دوم T+Shift+&zwjCtrl

انتخاب همه سند A+&zwjCtrl

درج يك شكستگي سطري Enter+Shift

انتقال به سطر يا صفحه بعدي Ctrl+Enter

اشكار يا پنهان نمودن علايم H+Shift+&zwjCtrlكليدهاي ميان بر صدا:

خاموش/روشن نمودن ميكروفن Winkey+V

انتقال بين دو حالت ديكته و فرمان صوتي Winkey+T

فعال كردن حالت تصحيح Winkey+Cكليدهاي ميان بر منوها:

فعال شدن اولين عنوان نوار منو ALT

فعال شدن منوی Alt + F File

فعال شدن منوی Alt + E Edit

فعال شدن منوی Alt + V View

فعال شدن منوی Alt + I Insert

فعال شدن منوی Alt + O Format

فعال شدن منوی Alt + T Tools

فعال شدن منوی Alt + A Table

فعال شدن منوی Alt + W Windows

فعال شدن منوی Alt + H Help