آشنایی با مبانی word

برنامهای كه توانايی واردكردن، ويرايش، اصلاح و ذخيرهسازی متن را به كاربر میدهد واژهپرداز ناميده میشود.

قابليتهای عمومی واژهپردازها
- تايپ و درج متن
- ويرايش متن
- حذف
- جستجو و جايگزينی
- انتقال متن

معرفی واژهپرداز Word

واژهپردازWord علاوه بر دارابودن قابليتهای عمومی يك نرمافزار واژهپرداز، ازقابليتها و توانايیهای پيشرفته و تخصصی برخوردار میباشد كه اينقابليتها سبب شده اين نرمافزار بهعنوان يك واژهپرداز جهانی مطرح باشد.

قابليتهای خاص واژهپرداز Word
- استفاده آسان
- تبعيت از استاندارد بينالمللی واژهپردازی
- استفاده از امكانات گرافيكی
- فهرستبندی اتوماتيك
- استفاده از فرمتهای آماده موجود
- درج تصاوير
- جدولبندی آسان

آشنایی با برنامه word

نحوه اجرای برنامه
-كليك روی دكمه Start صفحه ميز كار
- انتخاب دستور Program كه در اين صورت ليست برنامههاي نصبشده ظاهر ميگردد.
-کليک روی گزينه Microsoft Word


برنامه Word در اولين قدم
با اجرای برنامه Word پنجره ای به شکل زير ظاهر می گردد که شامل موارد ذيل می باشد.

اجزای محيط Word


Titlebar
شامل آيكون برنامه ، نام فايل بازشده به همراه نام برنامه اجراشده كليدهای بزرگنمايی ، كوچكسازی و بستن میباشد.


Menubar
در اين بخش، فرامين اصلی برنامه ازجمله File/Edit/View/Insert قرار دارد. برای اجرای فرامين اصلی از اين منوها استفاده میكنيم.


Standard Toolbar
در اين قسمت يك سری از ابزارهای مهم موجود در زيرمنوها قرار دارد. ازآنجايی كه اين ابزارها همواره موردنياز میباشد در اين قسمت قرار گرفتهتا بهراحتی قابل دسترسی باشد.


Formatting
در اين نوارابزارهايی برای فرمت بندی فونتها و استفاده از انواع فونتها، اندازهخطوط مورد استفاده، انواع سبكهای مورداستفاده در فونتها (پررنگ،ايتاليك، زيرخطدار)، تنظيم سطر و ستون يا پاراگرافها، دادن شماره و …موجود میباشد.


Drawing
در اين بخش، ابزارهای موردنياز برای ترسيم اشكال مختلف و تايپ متون با حالتهای گرافيکی مختلف موجود میباشد.


Statusbar
در صورت فعال نبودن هريک از اين بخش ها، مطابق شکل زير با RC كردن رویقسمت خالی Menubar و کليک بر روی بخش موردنظر از ليست ظاهرشده می توانيدنوار مربوط به آن را فعال نماييد.
نکته: در صورت فعال نبودن هريک ازاين بخش ها، مطابق شکل زير با RC كردن روی قسمت خالی Menubar و کليک بر روبخش موردنظر از ليست ظاهرشده می توانيد نوار مربوط به آن را فعال نماييد.