نحوه اعمال افكت موجدار

فتوشاپ مملو از افكتهایی است كه تصاویر را تحریف كرده و خطوط مواج در آن ایجاد میكنند. در حقیقت یك زیرمنوی كامل با نام Distort در قسمت فیلترها وجود دارد كه پر از افكتهایی این چنین است. در این كار عملی از افكت مواج با استفاده از فیلتر ZigZag و برای ایجاد نمایی از موج متحدالمركز دایروی در سراسر سطح تصویر استفاده شده است.

باز كردن فایل
گزینه File\Open را برای باز كردن فایل مورد نظر انتخاب كنید.باز كردن فیلتر ZigZag


برای باز كردن كادر محاورهای ZigZag گزینه Filter\Distort\ZigZag را انتخاب كنید.تعیین الگو


از لیست كشویی Style، یك الگوی تحریفی را انتخاب كنید. الگوی انتخابی شما در پنجره شبكهبندی پیشنمایش پائین كادر محاورهای منعكس میشود و خود تصویر نیز در پنجره بالای كادر محاورهای قابل مشاهده میباشد. در این مثال از الگوی Pond Ripples استفاده شده است.


تعیین درصد تحریف


نوار لغزنده Amount را برای كنترل درصد تحریف تصویر جابجا كنید و تغییرات اعمال شده را در پنجره پیشنمایش مشاهده نمائید.تعیین میزان برآمدگی


نوار لغزنده Ridges را برای كنترل مقدار برآمدگی دوایری كه در الگو اعمال میشود، تنظیم كنید.اعمال فیلتر


دكمة OK را كلیك كنید تا پنجره كادر محاورهای Zig Zag بسته شده و افكت به تصویر اعمال شود.* توجه *

اعمال مقادیر منفی

استفاده از مقادیر منفی در نوار لغزنده Amount مرحله چهار سبب ایجاد افكتی به سمت داخل میشود كه در واقع صرفنظر از سرچشمه گرفتن از مركز به طرف داخل میباشد.