اشاره :
يكي دو سال پيش در يكي از شمارههايابتدايي نشريه درباره عكس هاي پانوراما و روش ساخت آنها در فتوشاپ صحبتكرديم. اگر اشتباه نكنم در آن آموزش از فتوشاپ CS كه تازه به بازار آمدهبود استفاده كرديم. اما در طول اين مدت هم علاقمندان اين روش عكاسي بسياربيشتر شدهاند و هم اينكه فتوشاپ جديد امكانات بسيار جالبتري را برايساخت اين نوع عكسها ارايه كرده است. امكانات گستردهاي كه ساخت عكسهايپانوراما را به يك سرگرمي مفرح تبديل كرده است.عكسهايپانوراما به عكسهايي گفته ميشود كه معمولاً عرض آن بسيار بيشتر از حداستاندارد عكسهاي عادي هستند و در دنياي ديجيتال معمولاً از به هم چسبيدنچند كادر كنار هم از عكسهاي يك محيط ساخته ميشوند. از آنجايي كه در اينآموزش ميخواهيم به بررسي قابليتهاي عكاسي پانوراما بپردازيم، لازم استبراي استفاده از اين آموزش حتماً فتوشاپ CS3 را روي كامپيوترتان نصب كردهباشيد. همچنين تعدادي عكسهاي ديجيتال هم با دوربينتان تهيه كنيد.

گرفتنعكسهاي پانوراما به تكنيك چندان پيچيدهاي نياز ندارد. در اغلبدوربينهاي ديجيتال جديد تنظيمات آمادهاي براي اين نوع عكاسي در نظرگرفته شده است. اما اگر دوربين شما اين قابليت را ندارد، ميتوانيد بهصورت دستي هم اين عكسها را بگيريد.

يكي از نكات خيلي مهم براياينگونه عكسبرداري اين است كه حتماً دوربين را به صورت كادر عمودي در دستبگيريد تا فضاي بيشتري از بالا و پايين كادر را در اختيار داشته باشيد.زيرا اصولاً در دوربينهاي ديجيتال محدوديت چنداني براي تعداد عكسهايپيدرپي وجود ندارد و همچنين در پروسه تبديل امكان حذف بخشي از بالا ياپايين كادر وجود دارد.

ضمناً سعي كنيد عكسهاي پيدرپي را بهگونهاي بگيريد كه كادر عكس بعدي كمي از عكس قبلي را هم در بر بگيرد. يعنيدقيقاً لبه به لبه عكس نگيريد. (عكس 1)
براياين كار حداقل به سه عكس احتياج داريد. اما تعداد بيش از پنج عكس مناسبتراست. پس از عكسبرداري، همه عكسها را در فتوشاپ CS3 باز كنيد. من اينعكسها را از پنجره دفترم در كرج گرفتهام. در فتوشاپ جديد ديگر لازم نيستبراي ساخت عكس پانوراما همه اسناد باز باشند.

بلكه تنها كافي استهمه عكسها را به صورت لايه هاي متفاوت روي يك عكس داشته باشيد. رويگزينهWindow> Arrange> Tile Vertically كليك كنيد تا همه سندهاي بازبه صورت عمودي در كنار هم چيده شوند. بعد با ابزار حركت (Move (V تك به تكعكسها را بگيريد و روي يكي از عكسها (مثلاً اولين عكس) بكشيد و رهاكنيد. (عكس 2)

اكنوناولين عكس شما داراي پنج لايه است كه يكي از لايههاي آن، عكس اول و بقيهعكسهاي چهار سند ديگر هستند. سندهاي ديگر را ببنديد. (عكس 3)

درفتوشاپ CS2 و CS3 ميتوانيد همانند ويندوز اكسپلورر، دكمه Ctrl را نگاهداريد و با كليك كردن روي لايههاي مختلف در پالت لايهها، چند لايه را بهصورت همزمان انتخاب كنيد. همچنين ميتوانيد دكمه Shift را نگاه داريد وروي لايه بالايي و پاييني كليك كنيد تا همه لايهها با هم انتخاب شوند. بههمين روش تمام لايههاي عكس را در پالت لايهها به صورت همزمان انتخابكنيد. (عكس 4)


حالا گزينه خودكار فتوشاپ براي كنار هم چيدن عكس ها را از مسير زير انتخاب كنيد:
Edit> Auto-Align Layers تا پنجره Auto Align باز شود. در اين پنجرهچهار گزينه در اختيار شما قرار ميگيرد كه روش كار هر يك از آنها با يكتصوير گرافيكي معرفي شده است. حالت خودكار يا Auto را انتخاب كنيد. (عكس 5


بلافاصلهفتوشاپ شروع به پردازش ميكند تا عكسهاي شما را در محل اصلي خود قراردهد. اگر نكتهاي را كه در مرحله دوم گفتيم رعايت كرده باشيد، لايههايعكس به شكل مرتب در كنار هم قرار ميگيرند و براي جبران محدوديت ابعادتصوير، سند اصلي عكس به اندازهاي كه همه لايههاي كنار هم در آن جايگيرند، بزرگ ميشود. (عكس 6)

همانطوركه ميبينيد لايههاي عكس در كنار هم چيده ميشوند. اما به دليل انعكاسمتفاوت نور در مركز و لبههاي لنز، معمولاً تصاويري كه به اين ترتيب گرفتهميشوند در لبهها داراي تيرگي بيشتري هستند.
بنابراين لبههاي تصاويري كه روي هم قرار ميگيرند داراي اختلاف نور هستند. فتوشاپ ميتواند اين اختلاف نور را برطرف كند.
براي اين كار گزينه Edit>Auto-Blend layers را كليك كنيد تا به صورت خودكار لبههاي لايهها در هم ادغام شوند. (عكس 7)
بازهم كمي طول ميكشد تا لايهها در هم ادغام شوند. اما نتيجه كار معمولاًعالي از آب درميآيد. با اين كار ساخت عكس پانورامايتان تمام ميشود.همانطور كه ميبينيد اين روش كاملاً كاربردي است. اگرچه با روش استانداردساخت عكس پانوراما از طريق گزينه Automate>Photomerge متفاوت است، امااز دو تنظيم كاملاً اختصاصي در Photoshop CS3 استفاده كرديم. توجه داشتهباشيد كه عكاسي پانوراما از خيابانهاي شهر، به دليل وجود عناصر متحركزياد، احتمالاً نتايج دور از انتظاري هم به دنبال دارد.
پيكان نصفهاي كه در خيابان در حال حركت است بايد بعداً حذف شود! موفق باشيد. (عكس 8)

*****برگفته از عصر شبکه