اشاره :
يكي از امكانات جالب فتوشاپ قابليتاعمال افكتهاي زيباي تصويري روي متنهاي نوشتاري است. براي ايجادجلوههاي متني برنامههاي زيبايي ارايه شده است كه از جمله آنها ميتوانبه برنامه Xara3D اشاره كرد. نقطه ضعف اغلب اين برنامهها اين است كهتنظيمات پيشرفته فتوشاپ را ندارند و براي كاربران حرفهاي چندانراضيكننده نيستند. اگرچه به دليل سادگي كار با آنها خيلي از كاربرانتازهكار ترجيح ميدهند از آنها استفاده كنند. در اينجا سعي داريم بادستمايه قرار دادن اين آموزشها به دنياي پيچيده فتوشاپ وارد شويم و ازامكانات لذتبخش آن استفاده كنيم. اين آموزش مراحل زيادي دارد. تبديل يكنوشته معمولي به قطرات جيوهاي فلزي كه هر مرحله از آن ترفندها و نكاتمخصوص به خود را دارد. ضمناً سطح آن كمي بالاتر از متوسط است و براياينكه فضا كم نياوريم، مستقيماً ميرويم سراغ آموزش اين شماره!
*********************
دراولين مرحله لازم است يك صفحه سفيد باز كنيد. از گزينه File>New پنجرهNew را باز كنيد و يك صفحه در ابعاد بزرگ، مثلاً A4 با وضوح قابل چاپ يعني300dpi با پسزمينه سفيد بسازيد.

سپس ابزار متن را كليك كرده ويك فونتي را انتخاب كنيد كه لبههاي گرد و ملايم داشته باشد. دقت كنيد كهرنگي كه متن را با آن مينويسيد، نبايد سياه كامل باشد.

با دوبار كليك كردن روي رنگ پيشزمينه كد رنگ (#666666) را وارد كرده و متن را با رنگ طوسي تيره بنويسيد. (تصوير 1)
پس از نوشتن متن، لايه مربوط به آن را در پالت لايهها ميبينيد كه روي لايه پسزمينه قرار گرفته است.

اما اين لايه متني است و نميتوانيد فيلترهاي مورد نظر را روي آن استفاده كنيد. بنابراين آن را تبديل به يك لايه رستر ميكنيم.

براي اين كار روي نام آيكون لايه در پالت لايهها راست كليك كرده و گزينه Rasterize Type را انتخاب كنيد. (تصوير 2)

لايهمتني يك لايه معمولي است و ميتوانيد براي طبيعيتر شدن نتيجه كار از همينحالا با يك قلم موي گرد چند نقطه كوچك و بزرگ در اطراف نوشته ايجاد كنيد.(تصوير 3
پالتكانالها را از مسير Window>Channels باز كنيد. چهار كانال عكس را دراينجا ميبينيد. از يكي از اين كانالها يك كپي بسازيد.

فرقينميكند از كداميك از آنها باشد. چون نوشته به رنگ طوسي خالص است و بههمين علت هر سه كانال قرمز و آبي و سبز آن شبيه هم هستند.

برايايجاد يك كپي از يكي از اين كانالها، همانند يك لايه در پالت لايهها،يكي از آنها را بگيريد و روي آيكون Create a new channel رها كنيد.(دومين آيكون از سمت راست در پايين پالت) (تصوير 4)
با اين كار بلافاصله تمام كانالهاي ديگر خاموش ميشوند. حالا بايد رنگهاي اين لايه را برعكس كنيد.


برايبرعكس كردن رنگهاي يك تصوير (سياه و سفيد يا رنگي) از فرمانImage>Adjustments>Invert (يا ميانبر Ctrl+I) استفاده ميكنيم.(تصوير 5)
اين كانال رنگي كه هم اكنون داراي زمينه سياه است، بايد محو شود.

ازمنوي فيلترها گزينه Filter>Blur> Gaussian Blur را انتخاب كنيد،سپس در كادر محاورهاي فيلتر، مقدار محوشدگي را روي 25پيكسل قرار دهيدو OK كنيد.

عكس كمي محو ميشود. دوباره همين كار را با مقدار محو شدگي 15پيكسل تكرار كنيد. (تصوير 6)
كانال محو شده را خاموش كنيد. يعني روي آيكون چشم كنار آن كليك كنيد تا همانند يك لايه خاموش شود.

دقتكنيد كه نبايد آن را حذف كنيد. چون به آن نياز خواهيم داشت (البته تا وقتيروي آيكون چشم RGBكليك نكنيد و يك كانال ديگر را روشن نكنيد، اين كانالخاموش نميشود). (تصوير 7)
فيلتر Filter>Render>Lighting Effects را اجرا كنيد. تنظيمات اين فيلتر را شبيه آنچه در تصوير 8 ميبينيد، تنظيم كنيد.

حتماً دقت كنيد كه كانال كپي شدهاي كه همين الان آن را محو كرديد به عنوان Texture Channel انتخاب شود.

(نكتهمهم اينكه ممكن است پس از روشن كردن آيكون چشم كانال RGB، فراموش كردهباشيد كه بايد آن كانال را فعال كنيد و هم اكنون كانال محو شده فعال والبته خاموش باشد. بنابراين به دليل خاموش بودن آن، كانال فيلتر مذكورغيرفعال است. بنابراين حتماً كانال RGB را فعال كنيد!) (تصوير 8)
متن ما كمي برجسته شد. اما هنوز خيلي كار دارد. با زدن دكمههاي Ctrl+J يك كپي از اين لايه ايجاد كنيد.

بعدبه مسير Filter>Sketch>Chrome برويد و فيلتر ايجاد انعكاس كروماتيكرا روي تصوير ايجاد كنيد. مقدار Detail را روي چهار و مقدار Smoothness راروي دو قرار دهيد. (همانند تصوير 9)

سپس از طريق جلوههاي لايه (دومين آيكون از سمت چپ در پايين پالت لايهها) جلوه Bevel & Emboss را به لايه اضافه كنيد.

اينجلوه موجب برجسته شدن لايه ميشود. توجه كنيد كه رنگ سايه در جلوه Bevel& Emboss باز هم همان طوسي (#666666) است نه سياه كامل!
براياينكه كمي جلوه مايع بيشتري به اين متن بدهيد، ميتوانيد با استفاده ازفيلتر Filter>Liquefy) Liquefy) لبههاي فونتها را بكشيد و شكل بدهيد.

حالافونت شما آماده است. ميتوانيد آن را روي هر زمينهاي بيندازيد. البته دقتكنيد براي اينكه كار طبيعي نشان بدهد، بايد يك كپي از روي لايه زمينهايكه متن روي آن قرار ميگيرد را ايجاد كنيد و در بالاي لايه متن قرار دهيد.

بعد جلوه آميختگي (Blending Options) لايه بالايي را از بالايپالت لايهها به Soft Light تغيير دهيد. متن جيوهاي شما آماده است.(تصوير 10)
****
برگفته از عصر شبکه