[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اشاره :
همانطوركه ميدانيد، رابط كاربري نرمافزارهاي آفيس 2007 (بهويژه در قسمتنوارابزار و چگونگي قرارگيري دستورها) نسبت به نسخههاي پيشين دچار تحولاتكلي شده است و طبيعتاً كار كردن با آنها مستلزم صرف كردن كمي زمان است.با اين وجود، زماني كه به آن عادت كنيد، متوجه مزيت اين نوع طراحي خواهيدشد. البته علاوه بر نوارابزار اصلي، نوارابزار باريكي در بالاي صفحه وكنار دكمه آفيس قرار گرفته است كه به آن نوارابزار دسترسي سريع(QuickAccess) گفته ميشود.سفارشي كردن نوار ابزار دسترسي سريع

همانطوركه ميدانيد، رابط كاربري نرمافزارهاي آفيس 2007 (بهويژه در قسمتنوارابزار و چگونگي قرارگيري دستورها) نسبت به نسخههاي پيشين دچار تحولاتكلي شده است و طبيعتاً كار كردن با آنها مستلزم صرف كردن كمي زمان است.

بااين وجود، زماني كه به آن عادت كنيد، متوجه مزيت اين نوع طراحي خواهيدشد. البته علاوه بر نوارابزار اصلي، نوارابزار باريكي در بالاي صفحه وكنار دكمه آفيس قرار گرفته است كه به آن نوارابزار دسترسي سريع(QuickAccess) گفته ميشود.

در واقع به كمك اين نوارابزار ميتوانيد تنها با يك كليك به دستورهاي پركاربرد خود دسترسي پيدا كنيد.

درحالت پيشفرض، در اين قسمت تنها چند دستور بيشتر وجود ندارد و ممكن استبراي شما كافي نباشند. براي رفع اين مشكل ميتوانيد چندين دستور ديگر رانيز به اين قسمت اضافه كنيد. بدين منظور بايد مراحل زير را طي كنيد:


روي دكمه Customize Quick Access Toolbar كه در كنار نوار ابزار دسترسيسريع با يك فلش به سمت پايين مشخص شده است، كليك كنيد. البته اگر دستورمورد نظر شما در فهرست دستورهاي نمايش داده شده است، ديگر لازم نيست مراحلبعدي را طي كنيد و تنها بايد تيك كنار آن را بزنيد.

- روي عبارت More Commands كليك كنيد.

-اكنون پنجره مربوط به قسمت سفارشي كردن صفحه را مشاهده ميكنيد.ميتوانيد به كمك منوي كركرهاي زير عبارت Choose commands from، موضوع ونوع عملكرد دستور مورد نظر را انتخاب كنيد.

- پس از نمايش فهرست دستورهاي مرتبط با موضوع انتخابي، دستور مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

- با كليك دكمه Add، دستور انتخاب شده در فهرست دستورهاي نوارابزار دسترسي سريع قرار خواهد گرفت.
- براي افزودن دستورهاي جديد بايد مراحل 3 تا 5 را دوباره طي كنيد.
- در انتها روي دكمه Ok كليك كنيد.

بدينترتيب دستور مورد نظر در نوارابزار دسترسي سريع قرار خواهد گرفت. براي حذفهر دستور نيز ميتوانيد روي آيكون آن دستور راستكليك كنيد و عبارت Removefrom Quick Access Toolbar را انتخاب كنيد.

در عين حال ميتوانيدمكان اين نوارابزار را نيز تغيير دهيد. بدينمنظور در مرحله سوم بايد تيكعبارت Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon بزنيد. با اين كارنوارابزار دسترسي سريع در زير نوارابزار اصلي قرار ميگيرد.

نمايش فونتهاي يك سند آفيس در كامپيوترهاي ديگر

به احتمال زياد هماكنون با خواندن عنوان اين مطلب داغ دلتان تازه شده است! و متوجه شدهايد كه قرار است در مورد چه چيزي صحبت شود.

تقريباًهمه ما حداقل براي يك بار با اين مشكل برخورد كردهايم كه پس از تهيه يكسند وُرد يا يك ارائه پاورپوينت، زماني كه خواستهايم آنها را در يككامپيوتر ديگر نمايش دهيم، با صحنه دلخراشي مواجه شدهايم: به جاي كلماتو حروف، كاراكترهاي نامفهومي قرار گرفتهاند.

علت اين مسئلهبسيار واضح است و آن اين كه، فونت به كار رفته در سند يا ارائه شما، دركامپيوتر مورد نظر نصب نشده است. براي رفع اين مشكل قابليتي در آفيس 2007وجود دارد كه شما را از بابت نمايش صحيح اسناد و ارائهها همراه با فونت وطراحي اوليه در هر كامپيوتر ديگري مطمئن ميسازد و اين امكان را در اختياركاربر قرار ميدهد كه فونتهاي استفاده شده را به سند مورد نظر پيوست كند(در اصطلاح به اين كارEmbed كردن گفته ميشود).


البتهدر نرمافزارهاي وُرد و پاورپوينت ميتوان تعيين نمود كه تنها كاراكترهاياستفاده شده به سند مورد نظر پيوست شوند. اين كار باعث كاهش حجم فايلذخيره شده ميشود. با اين پيشزمينه، اكنون به توضيح چگونگي پيوست كردنفونتها به اسناد آفيس ميپردازيم:

- روي دكمه Office كليك كنيد.
- روي دكمه مربوط به تنظميات برنامه (به عنوان مثال،Word Options) كليك كنيد.
- در كادر محاورهاي باز شده و در ستون سمت چپ صفحه، روي عبارت Save كليك كنيد.
-با استفاده از منوي كركرهاي مقابل عبارت Preserve Fidelity When SharingThis Document تعبيه شده است، سند مورد نظر خود را براي اعمال اين تغييرانتخاب نماييد.
- تيك عبارت Embed Fonts in the File را بزنيد.
-اگر ميخواهيد تنها كاراكترهاي استفاده شده به سند مورد نظر پيوست شوند،تيك عبارت Embed only the characters used in the document را بزنيد.
- در انتها روي دكمه Ok كليك كنيد.

اگردقت كرده باشيد، در قسمت Preserve Fidelity When Sharing This Document،گزينه ديگري با عنوان Do Not Embed Common System Fonts قرار دارد كه بهطور پيشفرض فعال است.

اين قابليت به اين دليل در نظر گرفته شدهاست كه شايد كامپيوتر كاربران ديگر فاقد فونتهاي سيستمي پيشفرض باشد واگر از اين بابت مطمئن نيستيد، ميتوانيد تيك اين عبارت را برداريد تافونتهاي سيستمي نيز به سند شما پيوست شوند.
*****
برگفته از عصرشبکه