تصويربرداري حذفي امکان مشاهده سيستمهاي مورد نشر حتي در حالت خاموش آن ها ايجاد ميکند.
شناسايي و تصوير برداري از يک نقطه کوانتومي در حالت خاموشي امکان پذير شد.
بيشاز نيم قرن پيش، "اروين شرودينگر" برنده جايزه نوبل فيزيک ادعا نمود کهانجام آزمايش روي اتمها يا مولکولهاي منفرد امکانپذير نيست. امروزهشناسايي، رهگيري و مطالعه مولکولها و اتمهاي منفرد به کاري روزمره درزيستشناسي، فيزيک و شيمي تبديل شده است.
با اين حال مشاهده يک مولکول منفرد، مخصوصاً با استفاده از ميکروسکوپهاي نوري استاندارد، مهارت آزمايشگاهي بسيار بالايي نياز دارد.
محققان گروه پژوهشي دانشگاه ETH نشان دادند که امکان شناسايي نقاط کوانتومي غيرفلورسانس با استفاده از ميکروسکوپي نوري وجود دارد.
تاکنونچنين تصور ميشد که شناسايي اين مولکولها فقط با استفاده از ميکروسکوپيالکتروني امکانپذير است. اين گروه در کارهاي قبلي خود نشان دادهاند کهبا استفاده از تداخل يک اشعه ليزري با مقدار کمي از نور که توسط يک شيءنانويي پراکنده شده است، امکان حصول تباين قابل تشخيص براي نانوذرات طلابه قطر 5 نانومتر و تکويروسهايي به طول 45 نانومتر بدون برچسبزني وجوددارد.
دانشمندان ETH در کار اخيرخود نشان دادهاند که ميتوانند يکنقطه کوانتومي را شناسايي نموده و از آن تصويربرداري نمايند، حتي اگر نورياز خود نشر نکند. به عبارت ديگر، تصويربرداري حذفي امکان مشاهده سيستمهايمورد نشر حتي در حالت خاموش آن ها ايجاد ميکند.