نورشناسي كوانتومي براي همه ي شاخه هاي علم كوانتوم بنيادي است چراكه بافعل و انفعالات بين نور و ماده در تراز اصلي سروكار دارد كه به طور نهاييمشخص كننده ي اين واقعيت است كه اتمها و مولكولها چگونه رفتار مي كنند .

بنابر نظر پروفسور جورج اشميدماير (Jörg Schmiedmayer ) – مدير كنفرانش ESF-يك برداشت كامل از نورشناسي كوانتومي در وسيع ترين مفهومش قدرت آن برايهدايت به سوي تكنولوژيهاي (كوانتومي) جديد است كه به توصيف قرن 21 كمكخواهد كرد.

دانش كوانتوم نقش بسزايي براي منقلب كردن دنياي محاسباتو ارتباطات، توانا سازي عظيم توسعه در قدرت پردازش، تراكم ذخيره ي داده هاو انتقال داده ها دارد.

هرچند دستيابي به بيشترين كاربردهاي آنهنوز سالهاي زيادي از ما فاصله دارد، پيشرفتهاي عظيم براي پروژه هايي درسطح آزمايشگاه كه مفهوم را در يك مقياس كوچك نشان مي دهند، پايه گذاري شدهاند.

جنبه ي خشنود كننده ي كنفرانس بنا بر نظر اشميدماير،استاندارد به طور استثنايي بالاي همكاري ايجاد شده بين محققان جوان و شورحاصل توسط آنها بود؛ محققان جواني كه به ارمغان آورندگان الگوهايي نو براياين رشته ي علمي در طول دو دهه ي مهمي كه در پيش داريم خواهند بود.

اشميدمايرگفت: " موضوع داغ جلسه زماني بود كه عمدتا محققان جوان دستاوردهايشان راارائه مي كردند كه اين موضوع قطعا نقاط روشني در طول مدت زمان كنفرانسبود."

" در ميان همه ي اينها علم بسيار نويني كه مورد بحث قرارگرفت علمي بود كه تا قبل از سه سال پيش روياپردازي بيش نبود (علمكوانتوم). خيلي از دستاوردها در جايي ديگر قبل از اين هنوز ارائه نشدهبودند."

پيشرفت مهمي كه براي مثال در ارتباطات كوانتومي موردملاحظه قرار گرفت وعده قادرساختن ارسال كاملا ايمن اطلاعات به شبكه هايارتباطات را مي دهد، تغيير اطلاعات در چنين شيوه اي كه كاملا براي هركسيبه جز دريافت كننده نامعلوم است درصورتيكه شخص كليد محرمانه اي كه فقطبراي هردوطرف شناخته شده است را داشته باشد آسان است. مشكلي كه در فرستادنبه وجود ميآيد آن است كه كليد بين دو طرف در صورتي قابل اطمينان است كه درطي اين فرايند استراق سمعي صورت نگرفته باشد.

رمزنگاري كوانتومي بهطور منحصربه فردي ارائه ي طرز كار كاملا اطمينان بخشي را ميسر ساخته است.براي مثال به وسيله ي بهره برداري ازدرهم پيچيده شدن كوانتومي، وضعيتي كهدر آن حالت دو ذره به صورت كوانتومي به هم بسته مشود تا اينكه هر گونهتلاش براي جداكردن يكي از ذرات منجر به تغييري آشكار در ذره ي ديگر ميشود.

كاربرد اين موضوع در ارتباطات دو طرف را قادر مي كند تابدانند كه هيچ كس ديگري اين كليد را قطع نكرده است و اين آگاهي دو طرف ميتواند بعدا به صورت اطمينان بخشي براي تغيير اطلاعات واقعي براي منتقل شدنمورد استفاده قرار بگيرد.

توزيع كليد كوانتومي (QKD ) پيش از ايندر آزمايشگاه نمايش داده مي شد اما تنها از فاصله هاي بالاي 150 كيلومتريبه نمايش گذاشته ميشد چون در مقياس هاي بزرگتر تارهاي نوري يا هواي موجوددر درفضاي آزاد، براي انتقال سيگنالهاي نوري براي پايين بردن و يايابالابردن فوتونهاي منفرد كه سپس كيفيت كوانتومي خودشان را از دست ميدهند استفاده مي شد.

در كنفرانس، گامهاي عمده ي آينده براي تحققبخشي به يك تكرار كننده كوانتومي براي اتصال دقيق به كانالهاي ارتباطيارائه شد كه اجازه مي داد سرانجام ارتباطات كوانتومي خيلي دوربردتر (شايدجهاني) توسعه پيدا كنند.

همچنين دانش كوانتوم و در نتيجه ي آنشيوه هاي نورشناسي كوانتومي توانايي زيادي براي وعده ي ايجاد كامپيوترهايكوانتومي دارند كه اين كامپيوتر هاي كوانتومي قدرت پردازشي بيشتر از آنچهكه فكرش را بكنيد خواهند داشت. كنفرانس ازمايشات جديد به وسيله ي مداراتكوانتومي ابررسانايي را مورد بررسي قرار داد كه مي توانند در آينده برايمدارات مجتمع جديد شامل اثرات كوانتومي مورد استفاده قرار بگيرند، پيشرفتجالب توجهي كه قلب نورشناسي كوانتومي را به ميان دستگاههاي حالت جامد ومدارات الكترونيكي (كوانتومي) مي آورد .

به گفته ي اشميدماير،همچنين در كنفرانس علاقه ي زيادي نسبت به درستي بالاي وسايل وروديكوانتومي براي به دام اندازي يونها وجود داشت. به دام اندازهاي يوني اولينابزارهايي بودند كه در آنها الگوهاي پردازش كوانتومي پيشنهاد و انجام شدهبود. اكنون با درستي بالاي عملكرد هاي كوانتومي به دام اندازهاي يوني طرحايده آلي براي ساخت و تحقيق اجزاي منطقي كوانتومي در كامپيوترهاي دارايمعيار كوانتومي آينده هستند . نظر مورد نظر اينست كه يونها (اتم ها ومولكولهايي كه الكترونها را از بيرونيترين لايه هاي خودشان از دست داده ويا بدست آورده اند) به شكل آزاد در يك ميدان مغناطيسي معلق هستند تا اينكهترازهاي انرژي آنها بتواند به طور دقيق دستكاري شده و به سطح يك كوانتوممنفرد پايين بيايد. اين موضوع مي تواند به طور بالقوه براي ذخيره و انتقالاطلاعات در يك كامپيوتر كوانتومي مورد بهره برداري قرار گيرد.

سومينموضوع مربوط به شبيه سازي هاي كوانتومي بود اينجا براي ساخت مدلهايازمايشي خوب كنترل شده ي مفاهيم نظري ابزارهاي نورشناسي كوانتومي استفادهشدند كه به خودي خود خيلي مشكل است به طور كامل بوسيله هريك از شيوه هايتحليلي يا شبيه سازي در كامپيوترهاي كوانتومي حل بشود .

يك چنينشبيه سازي هاي كوانتومي وعده ي تيزبيني نسبت به بعضي از مسائل برجسته بزرگدر فيزيك حالت جامد را به ما مي دهد؛ مانند مكانيزم بعد از دماي بالاي ابررسانايي يا مسائل جاذبه ي كوانتومي. كنفرانس چگونگي ساخت فعل و انفعالاتويژه نيازمند ساختن يك چنين روشهاي شبيه سازي در آزمايشگاه يا اينكه چگونهكوانتوم و حركات اجسام آن مي توانند در سيستمهايي با ابعاد كم بررسي شوندرا مورد بررسي قرار داد.

تمركز چهارم كنفرانس بر روي تكنولوژيهاي كوانتومي و اندازه گيري هاي دقيق بود. پيشرفت قابل توجه گزارش شده درتنظيم نوسانگرهاي مكانيكي انها را به روش ترتيب كوانتومي نزديك مي كرد ووعده ي به كار بردن كوانتوم در مكانيك يا اشياي نانو ريز را در اينده يبسيار نزديك مي دهد .

علاوه براين علاقه ي فراوان به آزمايشي كهصحت بالاي نوسانات Bloch بوسيله ي تنظيم فعل و انفعالات اتم – اتم را نشانمي داد، وجود داشت. اين امكان آشكار شده براي سنجش مافوق دقيق كوانتوميبوسيله ي BEC جنبه اي است كه گمان مي رفت بدليل ماهيت غير خطي اين سيستمهاخيلي مشكل صورت بگيرد.

نتايج مهيج و مفاهيم ارائه شده و بحث شده يبسيار زيادي وجود داشت. بنا بر نظر اشميدماير كنفرانس با گرد هم آوردنافراد در رشته هاي گوناگون كوانتوم و آغاز پذيرش مكانيك كوانتومي در دنيايمواد حالت جامد به اهدافش واقعيت بخشيد.

كنفرانس ESF-FWF با مشاركتLFUI درباره ي نورشناسي كوانتومي : از فوتونها و اتمها تا مولكولها وسيستمهاي حالت جامد در فوريه ي 2008 در استراليا برگزار شد