ما در آسمان ستاره هاي زيادي ميبينيم که برخي از آنها چشمک ميزنند. علت اين امر که اين ستاره ها چشمک ميزنند چيست؟

نورستارهها هنگام گذر از درون جو زمين دچار اعوجاج ميشود. همين اعوجاج استکه باعث ميشود تا ستارهها از ديد ما چشمکزن به نظر آيند. زماني کهپرتوهاي نوري ستارهها وارد تلسکوپ ميشود اين اعوجاج تشديد ميشود. سيستماپتيک سازگار با کمک آينهاي قابل حرکت به تصحيح اين اعوجاجات ميپردازد.

البته نظريه ي ديگري هم هست كه ميگويد اين امر به علت وجود گازهاي در فضا و اطراف ستارگان و مسير نوري آنهاست .