قوم مايا يکي از چهار تمدن اصلي آمريکا مرکزيميباشد. که دستاوردهايي نيز در زمينهي نجوم داشتند. که ميتوان از آنجملهبه دو سنگ دندانهدار خميده که در ميان خود استوانهاي را ميگرداندنداشاره کرد که با همان اندازهي دندانهها دستگاه تبديل سال خورشيدي و قمريرا تشکيل ميداد. هنگام پيدا کردن اين ابزار از ساخت آن 1500 سال ميگذشت.و خطاي آن تنها 30 ثانيه بود. اين تمدن داراي رصدخانههاي دقيقي نيزبودهاند. اما در پاسخ به سوال شما بايد بگويم که تا اندکي بيشتر از 10سال ديگر ممکن است، ماشاهد وقوع يک انفجار عظيم در سياره خودمان باشيم.

ستارهشناسان هشدار دادهاند که يک تخته سنگ سرگردان (استرِِييد) به سوي زميندر حرکت است و ممکن است در سال 2014 ميلادي به زمين برخورد کند.

جالبآنکه زمان برخورد محاسبه شده درست مصادف با نوروز سال 1393 شمسي خواهدبود!!!! البته ستارهشناسان براي کاهش نگراني ساکنان کره خاکي، اعلامکردهاند که احتمال برخورد اين تخته سنگ عظيم به کره ما، يک در 900000است!! جالب است که بدانيد در صورت برخورد، شدت آن بيشتر از 20000000 بمباتم خواهد که بر هيروشيما انداخته شده!

جالب آنکه اين تخته سنگسرگردان، از زمان تشکيل منظومه خورشيدي5/4 ميليارد سال پيش بر جاي ماندهو بيشتر آنها در مکاني ميان مريخ و مشتري در مداري که کمربند استروييدهاناميده ميشوند درحال گردش هستند. اين سنگهاي عظيم و سرگردان به خاطرجاذبه ستارههاي دنبالهدار يا ساير سيارات ممکن است هر از گاهي از مدارخود خارج شده و به سوي زمين حرکت کنند. نام اين تخته سنگ عظيم و سرگردانفضايي 2003 QQ47 است.