در هر برخوردی، اصل کار و انرژی باید صدق کند و اینبدان معنی است که کار لازم جهت متوقف کردن راننده برابر با انرژی جنبشیراننده است. هر چه مسافت توقف کوتاه تر باشد، ضربه وارده نیز بیشتر است.کمربند ایمنی با بیشتر کردن مسافت توقف راننده باعث کاهش یافتن ضربه واردهمیشود.

تفاوت کیسه هوا و کمربند ایمنی از نقطه نظر نیروی وارده:
هرچند متوسط نیروهای وارده به راننده ای که از کمربند ایمنی مناسب استفادهمیکند و یا از کیسه هوا استفاده میکند یکسان است، ولی کیسه هوا طبق اصلپاسکال، فشار یکسانی به تمام نقاطی که با آن در تماس هستند وارد میکند.
هماننیرو که توسط کمربند ایمنی مناسب به راننده وارد میشود، این بار توسطکیسه هوا، در یک سطح بزرگتر پخش شده و فشار کمتری به بدن وارد میشود.

استفادهاز کیسه هوا بدین معنی نیست که نیازی به بستن کمربند ایمنی نداریم، چونکمربند ایمنی باعث میشود تا راننده از جای خود بیرون نیفتد در حالی کهکیسه هوا باعث میشود ضربه وارده به راننده کاهش یابد.
__________________
تاسالها، کمربند ایمنی، تنها وسیله محافظت در داخل اتومبیل بود. اختلافنظرهایی در مورد امنیت آنها به خصوص برای کودکان وجود داشت ولی با گذشتزمان قوانین استفاده اجباری از کمربند ایمنی در کشورهای مختلف وضع شد.آمارها نشان میدهد استفاده از کمربند ایمنی جان هزاران نفر که ممکن بوددر تصادفات جان خود را از دست دهند، حفظ کرده است.
کیسه های هوا چندینسال است که در حال توسعه هستند. اولین ثبت اختراع در مورد بالشهای بادشونده، مربوط به سقوط هواپیماهاست که در طی جنگ جهانی دوم به ثبت رسیدهاست. در دهه 80 (1980) اولین کیسه هوا برای اتومبیلها ساخته شد.
پس ازسال 1998، تمام اتومبیل های تازه ملزم به داشتن کیسه های هوا در سمتراننده و مسافر گردیدند. آمارها نشان میدهد، استفاده از کیسه هوا دراتومبیلها باعث کاهش 30 درصدی خطر مرگ در تصادفات رو در رو میگردد.

اصول مهم
قبلاز پرداختن به مشخصات کیسه هوا، اجازه دهید مروری بر برخی قوانین حرکتداشته باشیم. میدانیم هر جسمی که حرکت میکند اندازه حرکت دارد P=mv. تازمانی که هیچ نیروی خارجی به جسم وارد نشود، جسم با همان سرعت اولیه و درهمان راستا به حرکت خود ادامه میدهد. ماشین شامل اجزای مختلف است: خودماشین، اشیاء داخل ماشین و به خصوص مسافران. و اگر از آنها محافظت نشود،به حرکت خود ادامه خواهند داد حتی اگر ماشین متوقف شود و یا سرعتش کاهشیابد.
متوقف کردن یک جسم نیاز به وارد کردن نیرو در یک مدت زمان معیندارد. در هنگام تصادف اتومبیل، برای توقف اشیاء داخل اتومبیل به نیرویینیاز داریم زیرا اندازه حرکت اتومبیل تغییر کرده ولی اندازه حرکت اشیاءداخلی تغییر نکرده است و در ضمن برای این کار زمان چندانی هم در اختیارنداریم.
هدف از استفاده از وسایل محافظتی در داخل اتومبیل، کمک به توقف مسافرین با کمترین آسیب میباشد.
استفادهاز کیسه هوا هم برای به صفر رساندن سرعت مسافرین با کمترین آسیب و یا بدونآسیب میباشد. کیسه هوا باید بین راننده و فرمان اتومبیل قرار گیرد و درکسری از ثانیه عمل کند.

هر کیسه هوا از 3 قسمت مهم تشکیل شده است:

•خود کیسه هوا که از پارچه نایلونی و سبک ساخته شده و در بین فرمان یاداشبورد جاسازی شده است و جدیداً در صندلی و درها جاسازی شده اند.

•حسگر (سنسور) که وسیله ای است که به کیسه فرمان میدهد تا پر از گاز شده وباد شود. باد شدن زمانی صورت میگیرد که نیروی معادل با نیروی برخورد، بهدیوار آجری با سرعت 16 تا 24 کیلومتر بر ساعت وارد شود. در اثر برخورد یکجزء در این سیستم تغییر مکان داده و باعث بسته شدن یک مدار الکتریکی شده وبه سنسور فرمان میدهد که تصادف اتفاق افتاده است. سنسور، اطلاعات لازم رااز شتاب سنج دریافت میکند.

• سیستم باد کننده، با ترکیب ترینیترید سدیم و نیترات پتاسیم ، گاز نیتروژن تولید میکند. جریان گازنیتروژن گرم، کیسه را باد میکند.
سیستم کیسه هوا، سوخت جامدی را که سریعاً میسوزد، مشتعل کرده و مقادیر زیادی گاز برای باد کردن کیسه ایجاد میکند.
کیسهسریعاً و با سرعتی سریعتر از چشم به هم زدن از محل خود خارج میشود. . یکثانیه بعد، گاز سریعاً از سوراخهای ریزی که در کیسه تعبیه شده خارج میشودتا شما بتوانید دوباره حرکت کنید.


حسن محمد پور
منبع : تبيان