مخترعين ژيل الکتريکي تا چند سال پيش همه تصور ميکردند که پيل الکتريکي رانخستين بار دانشمند ايتاليايي لوييجي گالواني در سال 1786 اختراعکرد.گالواني از قرار دادن دو فلز در آب نمک جريان برق بدست آورد. چقدرمايه تعجب است وقتي ميبينيم که بر حسب تصادف ،گالواني هم براي ساختن پيلهمان فلزهايي را استفاده کرد که 1800 سال پيش از وي ايرانيان براي ساختنپيل بکار برده بودند.پيل مورد استفاده ايرانيان در قريهاي در اطراف بغداد به دست آمده است.باستان شناساني که در آثار تمدناشکانيان حفاري ميکردند در کلبه يک کاهن يا کيمياگر ايراني تعداد زيادي ازاين پيلها به دست آوردند. بايد در نظر داشت که در زمان فرمانروايياشکانيان که از 250 سال قبل از ميلاد مسيح تا 226 سال بعد از ميلاد ادامهداشت قسمت مهمي از کشور فعلي عراق و منجمله نواحي بغداد جز امپراطوريايران محسوب مي شد.براي نخستين بار يک باستانشناس آلمانيبه نام ويلهلم کونيک يک پيل الکتريکي اشکانيان را 20 سال پيش در مرز عراقو ايران کشف کرد و هنگامي که آن را به موزه برلين برد مشاهده کرد کهدوستانش نير قطعات شکسته و خورد شده نظير اين پيل را پيش تر به موزه آوردهاند. باستان شناس آلماني پس از مدتي حدس زد که شايد اين جسم عجيب يک پيلالکتريکي بوده است ولي دوستانش در اين مورد ترديد داشتند تا آنکه او پس ازساليان دراز تحقيق عاقبت موفق شد در خرابه هاي شهر سلوکيه متعلق بهاشکانيان آلات ديگري کشف کند که حدس قبلي او را تاييد نمود.اين دانشمند در حفاري هاي خود مقدار زيادي از اين پيلها را پيدا کرد که بهوسيله ميله هاي برنزي به يکديگر متصل بودند و در آخر فقط دو سيم از ترکيبآنها بوجود آمده بود و سر اين دو سيم به دستگاه ديگري فرو رفته بود. کونيکمشاهدات خود را در کتابي منتشر ساخت.تا آنکه افکارش در سراسر جهان پخش شدو پس از آزمايشهاي فراواني که در اين مورد به عمل آمد ، سرانجام چندي پيشيک مهندس امريکايي به نام ويلاردگري ثابت کرد که اين دستگاه عجيب رااشکانيان براي آب دادن فلزات بخصوص طلا و نقره بکار مي برده اند.گريدر گزارش خود مي نويسد:«اشکانيان از اتصال اين پيلها به يکديگر مقدار قابلتوجهي نيروي برق بدست مي آوردند و آن را به وسيله دو سيم وارد دستگاهآبکاري کرده و با استفاده از املاح طلا و نقره ، دستبند ها و زينت آلاتخود را آب طلا و نقره ميدادند که امروز گالوانو پلاستي يا آبکاري الکتريکيمي نامند.»در آن زمان کيمياگران و جواهرسازان باستاني کهبه اينکار مي پرداختند ساختمان پيل را نيز مانند ساير معلومات خويش بهعنوان يک راز مگو تلقي کرده و جز به اهل فن به کسي ابراز نمي داشتند و درنتيجه از اين اختراع جز کاهنها و کيمياگران ، ديگران اطلاع نداشتند.