تولید الکتریسیته با بهرهگیری از امواج دریاآفتاب: پرتغالیها با بهرهگیری از امواج دریا الکتریسیته تولید میکنند.

در این پروژه که به تازگی در کشور پرتغال راهاندازی شده است، لولههایشناوری به سطح دریا انداخته میشود. این لولههای شناور از چند مقطع بهحالت لولامانند به هم متصلاند؛ که این شکل اتصال آنها باعث میشود بتواناز حرکت بالا-پایین این لولهها در اثر امواج آب استفاده کرده و بواسطهروغن هیدرولیک موجود در آنها ژنراتور مرتبط را بهکار انداخته و اینانرژی حرکتی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد.

این پروژه «پلامیس»نام دارد و دولت پرتغال خود را نخستین کشوری میداند که بدینترتیب ازانرژی امواج آبی برای تولید الکتریسیته در سطح کشوری بهره برده است.

درحال حاضر این لولههای غولپیکر در 5 کیلومتری ساحل پرتغالی اقیانوس اطلس در نزدیکی شهر «Povoa de Varzim» به آب انداخته شده است.

سه لوله حاضر توان برقرسانی به 1500 منزل را دارا هستند. پروژه نهایی برای تولید الکتریسیته مورد نیاز 15000 خانه طراحی شده است.

فناوری اصلی این طرح متعلق به شرکت انگلیسی «Pelamis Wave Power» است و از ماه جولای تحت آزمایش بوده است.

«مانوئلپینهو»، وزیر اقتصاد و نوآوری پرتغال، در مراسم افتتاح این پروژه اظهارکرد در حال حاضر 40 درصد الکتریسیته کشور از انرژیهای قابل جایگزین تأمینمیشود.