حذف چند صفر از پول ملي از هشتاد سال گذشته تاكنون در بسياري از كشورها اجرا گرديده و با توجه به وضعيت اقتصادي متزلزل در كشورهاي مذكور داري محاسن فراوان و معايب جدي و قابل تامل نيز مي باشد.چنانچه در سيستم پولي كشور ابتدا جايگاه شركتهاي دولتي (وضعيت مالي و سهام آنها ) تغيير نيابد، همچنين تخصيص اعتبارات بشكل دستوري و تكليفي و در قالب بنگاه هاي زود بازده با شتاب بيشتري ادامه يابد، بطوريكه از ۱۹ هزار ميليارد در سال ۸۶ به ۶۰ هزار ميليارد در سال جاري افزايش يافته ، همينطور اضافه برداشت بانكها با چراغ سبز بانك مركزي و با بهره ۹ درصد تشديد پيدا كند،

و مهمتر از آن حذف اثر بخشي بانكهاي دولتي ناشي از سياستهاي دولتي ادامه داشته باشد،بانك مركزي را در اجراي برنامه هاي كوتاه مدت نيز ناتوان مي سازد.

بطوريكه بنظر مي رسد بانك مركزي كه تاكنون مركز ثقل مظلوميت سيستم پولي كشور بوده، نيز داراي تفكر واحد در راستاي اجراي سياستهاي انقباضي پولي نمي باشد، و به بازي آزمون و خطا روي آورده است.و از آنجاييكه نمي تواند به برآوردي جامع و واقعي از ميزان و رشد نقدينگي موجود در بازار بدليل نقص در مكانيزمهاي لازم دست يابد، اقدام به چاپ انبوه ايران چك و تاكيدبرجايگزيني آن بجاي اسكناس بتعداد بيش از چند صد ميليون قطعه نموده و بفاصله چند روز موقتي بودن و جمع آوري آنها را اعلام ميكند.(مصاحبه دبير كل بانك مركزي) .لذا اعلام و اجراي اين تفكرات در بازار نابسامان پولي نه تنها به ثبات رواني بازار كمكي نخواهد كرد بلكه با توجه به عدم هماهنگي دولت و بانك مركزي در چگونگي مديريت سيستم پولي كشور علي الخصوص ناشي از حذف اثر بخشي بانكهاي دولتي ، اقتصاد كشور را بيش از پيش با زنجيره اي از گره هاي كور مواجه خواهد ساخت.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]