شهردار تهران قاليباف و اين كارا؟
چیه؟؟ نکنه منتظر بودی آقای قالیباف رو با روسری ببینی؟