با لغت جدید NETBOOK آشنا شویدنتبوک کلمه جوانی است که نخستین بار در فوریه سال 2008 توسط اینتل معرفی شد.این کلمه دسته ای از کامپیوتر های قابل حمل را در بر میگیرد که دارایاندازه کوچک، قیمت پایین و وزن کم هستند.

نت بوک ها از نظر سختافزاری کامپیوتر های پرقدرتی محسوب نمیشوند. و در واقع برای دسترسی بیسیمبه اینترنت و انجام کارهای سبک روزانه ساخته شده اند. قیمت نت بوک ها چیزیحدود 250 دلار است. هرچند که اگر بخواهید قیمت آنها را در ایران بدانیدباید حداقل 200 دلار پول واسطه ها را به آن اضافه کنید.

به دلیلجوان بودن این کلمه هنوز بسیاری از افراد با لغت Netbook آشنا نیستند و ازلغت Notebook به جای آن استفاده میکنند. سیستم عامل نت بوک ها هم معمولاسیستم عامل ارزانی است. بسیاری از نت بوک ها از لینوکس به عنوان سیستمعامل استفاده میکنند. و برخی از آنها نیز دارای سیستم عامل ویندوز XPهستند.

کاربران از نت بوک ها به خوبی استقبال کرده اند. چرا که اینکامپیوتر کوچک و ارزان بسیاری از کارهای یک کاربر معمولی را به خوبی انجاممیدهد. پیش بینی میشود که تا سال 2011 بیش از 50 میلیون نت بوک در دنیافروخته شده باشد.