انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر که پیش از اینبه روش سنتی با استفاده از چکهای رمزدار بانکی یا ایرانچک یا حمل فیزیکیاسکناس صورت می گرفت با پیاده سازی کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این امکان را فراهم کردکه بدون استفادهاز روش سنتی پول براحتی بین بانک های مختلف رد و بدل شود .

بااستفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضایانتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نامدریافت کننده وجه تکمیل کرده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری،دستور پرداخت به ساتنا صادر میکند.

بر اساس دستور پرداخت صادرهوجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل میشود. بانک گیرنده وجهنیز مبلغ موردنظر را به حساب ذینفع واریز میکند.

به این ترتیبمشتری با یک بار مراجعه به شعبه بانک خود میتواند از این خدمت استفادهکند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.

این سامانه از اول مهر ماه به طور آزمایشی توسط بانکها مورد بهره برداریقرار میگیرد و در فاصله 20 روز بانکها نسبت به ایجاد آمادگی، تنظیم نرمافزارها، آموزش کارکنان و ارائه توضیحات و تبلیغات لازم به مردم اقداممیکنند و از 21 مهر این خدمات به صورت کامل در بانکها ارائه شود.

هماکنون با استفاده از این خدمت، بانکها میتوانند هر مبلغی را به هر حسابیدر هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل کنند و دیگر این خدمت منحصر بهحساب های موجود در یک بانک نیست.