رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور گفت: با پرتودهي اشعه گاما به ژن ارقام محليهاشمي، دم سياه و سالاري گونه جديدي از برنج به دست آمد که در مقايسه باارقام محلي در برابر خشکسالي از مقاومت بالا برخوردار و با ذائقه ايرانيمتناسب است.
به گزارش خبرگزاري مهر از رشت، پس از عرضه "جو هسته اي"در کشور اين بار نوبت به "برنج هسته اي" رسيد، برنجي که در صورت کشتانبوه، توليد برنج در کشور را حداقل يک تا دو تن در هر هکتار نسبت بهارقام بومي افزايش مي دهد.

پس از پنج سال تلاش و تحقيق با استفاده از فناوري انرژي هستهاي براي نخستين بار در کشور نوع جديدي از برنج در گيلان توليد شد.

عباسشهدي کومله رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور مقاوم بودن در برابر آفت کرمساقه خوار برنج، ميزان کودپذيري بالا، افزايش عملکرد و کاهش مصرف سمومشيميايي را از مهمترين مزاياي اين محصول عنوان کرد و گفت: برنج هسته ايبه دليل داشتن ساقههاي کوتاه و مقاوم، ميزان مصرف آب را 60 تا 70 درصدنسبت به ارقام محلي کاهش و ميزان محصول را تا يک تن در هر هکتار افزايشميدهد.

وي اظهار داشت: اين نوع برنج در بين محققان به عنوانبرنج پاکوتاه معروف است، قابليت باروري زيادي دارد و از هرگونه آفت مصوناست زيرا قد کوتاه آن باعث مي شود که برنج در شرايط مطلوبي تغذيه کند.

اينمقام مسئول در مرکز تحقيقات برنج کشور با اشاره به اينکه دوره رشد برنجهسته اي همانند ساير برنجها است، خاطرنشان کرد: اين نوع برنج که تغييراتژنتيکي در آن صورت گرفته را مي توان در تمام نقاط کشور کشت کرد.

شهديبا اعلام اينکه تحقيقات بر روي برنج هسته اي در مؤسسه تحقيقات برنج باهمکاري سازمان انرژي هسته اي بوده است، افزود: اين تحقيق دستاورد خوبيبراي بخش کشاورزي به ارمغان آورده و توليد برنج هسته اي در سطح گسترده ايدر کشور دنبال مي شود.

رئيس موسسه تحقيقات برنج کشور در ادامه بابيان اينکه نخستين رقم برنج هسته اي امسال در گيلان برداشت شده است،افزود: تا سال آينده سه رقم جديد از برنج هسته اي از سوي اين موسسه معرفيميشود.

يک عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان نيز گفت: استفاده از انرژيهسته اي در کشاورزي باعث افزيش محصول، کاهش مصرف کود، سم شيميايي و افزايشضريب سلامت محصول مي شود.

دکتر مسعود اصفهاني اعلام کرد: بااستفاده از فناوري هسته اي رقم هاي جديد بذر محصولات توليد مي شود کهمقاوم به شوري زمين، کم آبي، خشکسالي و اقليمهاي سردسيري و گرمسيري است.

ويگفت: در حال حاضر با استفاده از تحقيقات هسته اي شش سويه جديد بذر پنبه،دو سويه جديد بذر برنج، چهارسويه جديد بذر نخود، 9 سويه بذر ذرت و يک سويهجديد بذرعدس به دست آمده است که در آينده تبديل به ارقام جديد بذر باويژگي مقاومت بيشتر خواهد شد.

اصفهاني گفت: فناوري هسته اي علاوهبر اينکه براي پژوهشهاي کشاورزي به عنوان يک ابزار محسوب مي شود، برايسالم سازي، افزايش توليد و کنترل آفات و بيماريهاي محصولات کشاورزي ازاهميت ويژه اي برخوردار است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکهکشورهاي مختلف از اين فناوري بهره مي برند، ادامه داد: در اين کشورها ازطريق پرتودهي به مواد غذايي و سالم سازي اصلاح ژنتيکي گياهان، عقيم سازيآفات گياهي و موارد مشابه مي پردازند.

وي عنوان کرد: همچنين پيشبيني شده است که تا پايان برنامه چهارم توسعه 50 درصد از حجم آلاينده هابخش کشاورزي از طريق کاربرد انرژي هسته اي کاهش يابد.

اصفهاني درخصوص مصارف انرژي هسته اي در بخش کشاورزي گفت: اين انرژي در ايجاد مقاومتمحصولات کشاورزي در برابر حشرات مضر، افزايش نيتروژن و فسفات خاک توسطگياهان، مديريت داشت کشاورزي در زمينهاي خاکي و افزايش کارايي چرخه هاينيتروژن و کربن در زمين نتايج مثبتي داشته است.

اين استاد دانشگاه،پيماني که بين سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد و آژانس بين الملليانرژي اتمي در سال 1969 در زمينه استفاده از اين فناوري در عرصه کشاورزيمنعقد شده را نقطه عطفي براي پيشرفت کشاورزي از طريق اين فناوري دانست.

اصفهانيدر ادامه با اشاره به کنوانسيون بين المللي کارتاهنا گفت: کليه دستاوردهاو توليدات محصولات بيولوژيک بايد قبل از توليد به اطلاع اين کنوانسيونبرسد و کشور ايران نيز که عضو اين کنوانسيون است مي تواند کليه فعاليتهايتحقيقاتي خود را تحت نظارت اين کنوانسيون انجام دهد.