يك شركت ژاپني دستگاه اشعه ايكس به قطر كف دست ساخت


شركت ميتسوبيشي دستگاه عكس برداري پرتو ايكسي كه قطر آن به اندازه كف دست است توليد كرد.
ايندستگاه عكس برداري پرتو افكني ايكس كه دايره شكل است داراي 15 سانتي مترقطر و 10 كيلو گرم وزن است . به گزارش ايرنا به نقل از نيهون كيزايسازندگان اين دستگاه با كوچك كردن حجم دستگاه شتاب دهنده توانستند ايندستگاه كوچك پرتو ايكس را درست كنند.
به گفته دست اندركاران ساختارپايه اي اين دستگاه پرتو افكني ايكس با دستگاه هاي عكسبرداري اشعه ايكسكنوني مورد استفاده در بيمارستان ها متفاوت بوده و از توانايي بيشتري نيزبرخوردار است .
دست اندركاران گفتندكه با دستگاه هاي كنوني پرتو ايكسنمي توان جزييات و اشكال برخي از دستگاه هاي دروني بدن را ديد اما با بهرهگيري از اين دستگاه پرتو افكني ايكس اين موضوع امكان پذير شده است .
به گفته آنها دقت و حساسيت اين دستگاه نوين پرتوي ايكس چيزي ميان دستگاه هاي كنوني پرتوي ايكس و دستگاه « ام .آر.اي » است .
بهاي اين دستگاه نوين پرتو ايكس كمتر از بهاي دستگاه « ام .آر.آي » برآورد شده است .