کاربرد فناورينانو در ترميم ترکهانانولولههاي روکشدار قبل از مخلوط شدن با اپوکسي، يکنواختتر از نانولولههاي بدون روکش در اين حلال پخش ميشوند.


افزودن نانو لوله هاي کربني چند جداره، چند برابر بيشتر از اپوکسي هاي معمولي جلوي پيشرفت و گسترش ترک را مي گيرد.
بهگزارش سرويس دانش و فن آوري برنا، متخصصان هوا فضا در آمريکا پس انجامتحقيقات لازم، به اين نتيجه رسيدهاند که نانولولههاي کربني چندجداره ازقابليت خوبي در جلوگيري از ترک و شکست کامپوزيتهاي اپوکسي برخوردارند. آنها دريافتند که افزودن نانولولههاي کربني چند جداره تا 20 برابر بيش ازاپوکسيهاي معمولي جلوي پيشرفت و گسترش ترک را ميگيرد.
اين محققاننانولولههايي با قطرها و طولهاي مختلف را به کمک استاندارد ASTM بررسيكرده، دريافتند که بهترين نتيجه در اين خصوص به نانولولههايي مربوطميشوند که از بالاترين نسبت طول به عرض برخوردارند، همچنين دريافتند کهپوشاندن نانولولهها با روکش بسيار نازکي از PMMA که انرژي سطحي کمي دارد، پراکندگي آن ها را سادهتر ميکند.
اين محققان موفق شدند تنها باافزودن نانولولههاي چندجداره به مقدار 25/0 وزن مادة پرکننده، رشد ترکهارا تا بيست برابر کاهش دهند و در تصاوير AFM حاصل از اين آزمايش نيز مشخصشد که نانولولههاي روکشدار قبل از مخلوط شدن با اپوکسي، يکنواختتر ازنانولولههاي بدون روکش در اين حلال پخش ميشوند.