روش جدید برای کشف اثر انگشت مجرمان

------------------------

این روش بیخطا نیست و برخی از افراد آنقدر عرق ترشح نمیکنند تا باعثزنگزدگی فلز تا حدی شود که پلیس بتواند اثر انگشتی به دست آورد.

اگر شرلوك هولمز بود؛ لابد براي اين روش جدید انگشتنگاری که اخيرا ابداع شده است، هورا ميكشيد.
دانشمندانانگلیسی یک شیوه جدید مقابله با جرم ایجاد کردهاند که به پلیس امکانمیدهد که اثر انگشت را از روی گلولهها ثبت کند، حتی اگر فرد مجرم پوکهفشنگ را پاک کرده باشد.
به گفته جان باند، مخترع این شیوه جدید،مقامات در انگلیس و آمریکا از این شیوه برای بازگشایی سه پرونده جناییحلنشده از جمله یک پرونده قتل دوگانه در آمریکا استفاده کردهاند وامیدوارند بتوانند آنها را حل و فصل کنند.
باند که پژوهشگر دانشگاهلایسستر و مشاور پلیس نورثهمپشایر در انگلیس است، در این باره گفت: "دریک مورد آنقدر شواهد به دست آمده است که ممکن است به شناسایی مجرم منجرشود."
روش عادی برداشتن اثر انگشت از روی وسائل که بیش از 100 سال پیشبه کار میرفته است، شامل ایجاد یک واکنش شیمیایی با عرق به جا مانده ازمجرم در روی شیء میشود تا تصویری از اثر انگشت به دست آید که پلیس بتوانداز آن استفاده کند.
اما به گفته باند اگر فرد مجرم عرق به جای مانده ازدستش را پاک کند، چیزی برای واکنش کردن با ماده شیمیایی باقی نمیماند وروشهای معمول برداشتن اثر انگشت بیفایده خواهند بود.
تکنیک جدید بهپلیس امکان میدهد تا تا ترفند فرد مجرم را بیاثر کند وحتی هنگامی کهعرقی بر روی چیزها باقی نمانده است، به اثر انگشت او دست یابد.
کارشناسان انگلیسی بر روی خردههای بسیار ریز زنگزدگی که عرق بر روی فلزات معینی که در گلولهها به جای میماند متمرکز شدند.
باندگفت آنها فلز را با گرد ریزی میپوشانند و یک بار الکتریکی قوی را به کارمیبندند که باعث میشود غبار بر روی نواحی زنگزده بچسبد، و به این ترتیبیک اثر انگشت بالقوه به دست آید.
او افزود این روش بیخطا نیست و برخیاز افراد آنقدر عرق ترشح نمیکنند تا باعث زنگزدگی فلز تا حدی شود کهپلیس بتواند اثر انگشتی به دست آورد.
به گفته باند این روش میتوانبرای برخی از پروندههای به ظاهر دچار بنبست، شواهدی تعیین کننده درمورد شخصی که اسلحه مورداستفاده در جنایت را پر کرده است، به دست دهد.