چين، سريعترين ترن جهان را ميسازد

---------------------------
چين سريعترين ترن جهان را براي راه آهن پرسرعت پكن ــ شانگهاي ميسازد.
يكمقام رسمي اين كشور اعلام كرد كه اين ترن توليد چين است و با سرعت 380كيلومتر در ساعت حركت ميكند و از هر ترن ديگري در جهان سريعتر است.

اگراين پروژه تكميل شده و به مرحله بهرهبرداري برسد، زمان سفر بين اين دوشهر مركزي از پنج ساعت فعلي به چهار ساعت كاهش خواهد يافت.

چين يك سيستم فراگير و گسترده براي ساخت ترنهاي سريع السير از جمله در مرحله تئوري پايهيي، طراحي، ساخت و نگهداري مستقر كرده است.

اينكشور طي چند سال گذشته، فنآوري ساخت ترنهايي با سرعت حركت 200 تا 250كيلومتر در ساعت را از كشورهاي ژاپن، فرانسه، كانادا و آلمان وارد كرد.