ساخت نخستين کشتي خورشيدي

-----------------------
دوشرکت بزرگ کشتي سازي ژاپني در حال توليد اولين کشتي خورشيدي در جهان کهانرژي آن از نور خورشيد تامين خواهد شد، هستند. اين شرکت ها اعلام کردندصفحات خورشيدي مورد استفاده در اين کشتي ها، انرژي برابر 40 کيلووات توليدخواهد کرد که روي سقف کشتي 60 هزار تني حمل ماشين نصب خواهد شد. شايان ذکراست که در گذشته نيز از اين سيستم در توليد انرژي محل س**** کارکنان کشتيها استفاده مي شده که ميزان آن 5/3 کيلوولت بوده است. استفاده از سيستمخورشيدي در کشتي ها باعث کاهش 1 الي 2 درصدي توليد دي اکسيدکربن خواهد شدکه اين ميزان در طول يک سال برابر 20 تن خواهد بود. يکي از مشکلات استفادهاز صفحات خورشيدي در کشتي ها که اين دو شرکت در حال رفع آن هستند، وجودنمک و تکان هاي ناشي از درياست که به اين صفحات صدمه وارد کرده و ازکارايي آنها مي کاهد.