روياي دوباره راه رفتن براي افراد فلج

------------------------------
يک مهندس فلج موفق به ساخت لباس روباتيکي شده است که به افراد فلج ومعلولان کمک مي کند بتوانند دوباره راه بروند. اين وسيله که اميد تازه ييبراي معلولان است «ري واک» به معني «دوباره راه رفتن» نام گرفته است. اينوسيله يک ساختار اسکلت بندي الکترونيکي است که به کمک آن افرادي که ازناحيه کمر به پايين فلج هستند، مي توانند بايستند، راه بروند و از پله هانيز بالا بروند. طراح اين لباس روباتيک و موسس مرکز فناوري هاي پزشکي کهطرح خود را به دانشگاه نيويورک ارائه کرده است، خود طي حادثه يي در سال1997 فلج شده است، اما از آنجا که دست هاي وي نيز به درستي کار نمي کنند،قادر به استفاده از اختراعش نيست. اين سيستم که نيازمند استفاده از عصابراي حفظ تعادل کاربر است، شامل نگهدارنده هاي موتوردار پاها، حسگرهاي بدنو يک کوله پشتي حاوي يک جعبه کنترل رايانه يي و باتري هاي قابل شارژ است.اين وسيله در سال 2010 وارد بازار تجاري خواهد شد.