استفاده از مواد اپتیکی در رایانههای کوانتومی

--------------------
باتوجه به قابلیت فوتونها در طی مسافتهای طولانی و توان مصرفی کم ابزارهایفوتونی، استفاده از آنها به جای الکترون اسپین بهعنوان بیتهای کوانتومیحامل اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست.


به گزارشروز یکشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" با این حالپردازش اطلاعات فوتونی مستلزم دستکاری تک تک فوتونها و استفاده ازگیتهای منطقی دوفوتونی است که تاکنون امکانپذیر نبودهاست.
اخیراً پژوهشگرانی در آمریکا با استفاده از حفرههای بلوری فوتونیکی ، به دستاوردی در این زمینه رسیدهاند.
آنهابا استفاده از نقاط کوانتومی ZnAs که در حالت پایه و داخل حفرههای نورییک بلور فوتونیکی قرار داشتند و تابش دو پرتو لیزری به آنها، یک جابهجاییفاز غیر خطی در کوبیتهای حامل اطلاعات ایجاد کردند.
اگرچه اینمحققان تنها توانستند جابهجایی فاز نسبتاً کوچکی در قطبش سیگنال ایجادکنند؛ تکرار چند باره این برهم کنش به صورت آبشاری، میتواند به جابهجاییفازهای بزرگتری منجر شود.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از نانو،دانشمندان امیدوارند از این سیستم اپتیکی غیر خطی بتوان در سوئیچهایکممصرف، پردازش کلاسیک اطلاعات و نیز گیتهای کوانتومی پردازش اطلاعاتاستفاده کنند.
به باور آنها این روش در نهایت به کاربرد مدارهای منطقی فوتونی در تراشهها منتهی خواهد شد