كنترل كامپيوتر با حركات زبان
-------------------------------------
محققينآمريكايى اميدوارند بتوانند روش جديدى را براى كنترل كامپيوتر با استفادهاز حركات زبان ابداع نمايند. به گزارش ايتنا اين دانشمندان در نظر دارندبراى اين كار صفحه كليد مجازى بسازند كه در داخل دهان جاى بگيرد. در اينصفحه كليد دندان ها نقش كليدهاى كيبورد را ايفا نموده و كاربر مى تواند بااستفاده از زبان خود فرامين را وارد كند. پروفسور «ميثم قوانلو» سرپرستگرجستانى تيم تحقيقات اين پروژه مى گويد از آنجا كه افراد معلول مى توانندبا استفاده از زبان خود اشياء و ابزارهاى مختلف را بحركت در آورده و ازآنها استفاده كنند لذا قاعدتاً افراد عادى هم بايد بتوانند با كمى تمرين وممارست به اين مهارت دست پيدا كنند. وى سپس افزود: «البته ايده اين قضيهاز آنجا بوجود آمد كه مشاهده كرديم سياستمداران مى توانند تنها با استفادهاز زبان خود كنترل كاملى را بر جهان اطراف خود داشته باشند!» در حال حاضرنيز معلولان با استفاده از ابزارهاى خاص قادر هستند ويلچير، وسايل منزل وكامپيوتر خود را كنترل كنند. وى در ادامه افزود: «البته در حال حاضر شايداين ايده كمى مضحك و عجيب بنظر برسد اما در آينده و با تكميل آن به روشىعادى و مرسوم مبدل خواهد شد.»