مكزيكى ها زير پوست خود ريز تراشه مى كارند
------------------
بسيارىاز مردم مكزيك از ترس ربوده شدن هزاران دلار صرف كاشت ريز تراشه هايى درزير پوست خود مى كنند تا در صورت بروز هرگونه حادثه با استفاده ازجستجوهاى ماهواره اى اثرى از آنها پيدا شود. به گزارش مهر، آمارهاى رسمىنشان مى دهند در حد فاصل سالهاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ آدم ربايى در مكزيك حدود ۴۰درصد افزايش يافته است و اكنون اين كشور در كنار عراق و كلمبيا در رتبهنخست آدم ربايى در جهان قرار دارد. از اين رو و به تازگى بسيارى از مكزيكىهاى قشر متوسط به كاشت ريز تراشه هايى در زير پوست خود روى آورده اند تادر صورت ربوده شدن و انتقال به نقاط ناشناس، جستجوهاى ماهواره اى در يافتناثرى از آنها مؤثر واقع شود. اين اقدام قابل توجه از سوى Xega كه شركتىامنيتى در مكزيك محسوب مى شود صورت مى گيرد. استقبال مكزيكيها از اينريزتراشه ها موجب شده است تا فروش اين شركت در سال جارى ميلادى ۱۳ درصدافزايش داشته باشد. اين شركت مدعى است در مدت زمان كوتاهى بالغ بر دو هزارمكزيكى با كاشت اين ريزتراشه ها در زير پوست خود مشترى آن شده اند. براساس گزارش نيوساينتيست، اين ريزتراشه كه به اندازه يك دانه برنج است بااستفاده از سرنگى ويژه در زير پوست مشتريان تزريق مى شود. فرستنده اى كهدر اين ريزتراشه قرار دارد با دستگاه بزرگترى در ارتباط است كه به GPSمجهز بوده و به وسيله فرد حمل مى شود. سيستم تنها به واسطه فشرده شدن دكمهوحشت مكان و موقعيت دقيق كاربر را گزارش مى دهد.