استفاده از فناورینانو در تولید تصاویر کوانتومی
---------------------
اخیراً پژوهشگران آمریکایی با استفاده از پرتوهای نوری دوقلو، تصاویریکوانتومی به دست آوردند که حاوی اطلاعات بسیار زیادی از امواج نوری است.
فیلمهای عکاسی معمولی یا دوربینهای دیجیتال کنونی، تنها رنگ و شدت موج نوری را ثبت میکنند که به آنها میرسد.
در تصاویر هولوگرام علاوه بر این، فاز موج نوری هم ثبت میشود؛ اما با این حال یک موج نوری اطلاعاتی به مراتب بیش از این دارد.
درهر کدام از این دو تصویر، صد ناحیة مجزا (مشابه پیکسلهای تصاویر دیجیتال)با خواص نوری و نویز مستقل تشکیل میشود و تنها با در اختیار داشتناطلاعات تصویر اول بسیاری از خواص تصویر دوم را هم میتوان کشف کرد.
اینمحققان با تطبیق دادن دو تصویر کوانتومی و حذف نوسانات نویز (اگر چه حذفکامل آنها امکان نداشت؛ بازآرایی آنها کمک زیادی به بهبود خواص مورد نظرتصویر نمود.) اطلاعات به مراتب بیشتری را نسبت به تصاویر کلاسیکی به دستآوردند.
از این روش علاوه بر آشکارسازی اجسام با نور ضعیف یا تقریباًناپیدا، ممکن است روزی بتوان در ذخیرهسازی دادهها در رایانههایکوانتومی و انتقال مقادیر عظیمی از اطلاعات کدگذاریشده با ضریب امنیتیبالا نیز استفاده کرد.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از نانو، هدف بعدیاین محققان تولید تصاویری کوانتومی است که با نور کندشده (همانند تصاویرحرکت آهسته) تولید شوند.
از چنین تصاویری میتوان در ذخیره و پردازش اطلاعات و نیز مخابرات استفاده نمود.
نتایج این تحقیق در شمارة 12 ژوئن نشریه Science Express به چاپ رسیدهاست