هندوانه با طعم لیمو،توت فرنگی با طعم موز

------------------
بیوشیمیدانها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهاند که میتوان بادستکاری آنزیمهای طعمدهنده میوهها و سبزیجات، طعم آنها را به دلخواهتعیین کرد و مثلا هندوانهای با طعم لیمو یا توت فرنگی با طعم موز پرورشداد. در مقالهای که به صورت آنلاین در تازهترین شماره مجله نیچر منتشرشده است، پروفسور سی. اس. رامان و همکارانش در دانشگاه تگزاس گزارشدادهاند که قادرند آنزیمهای طعمدهنده موجود در یک گیاه معمولی و فراوانبه نام «آرابیدوپسیس تالیانا» را با شیوههای مهندسی ژنتیک تغییر دهند.آرابیدوپسیس تالیانا گیاه کوچکی است که به علت کوچکی و رشد آسان، زمانکوتاه زادآوری و برخورداری از کوچکترین ژنوم (سه هزار ژن روی فقط 5جفتکروموزوم) و نداشتن دیانای تکراری، در تحقیقات ژنتیكی به طور گستردهایبه كار گرفته میشود. این آنزیمها یعنی آلین اکسید سنتاز (AOS) وهیدروپروکسید لیاز (HPL)، به ترتیب «جاسمونیت» (عامل بوی خاص گلهای یاس)و بوی برگهای سبز (جی. ال. ویGLV ) را تولید میکنند. جی ال ویها وجاسمونیتهایی که از گیاه متصاعد میشود برای دفع آفات آنها نیز به کارگرفته میشود. از این رو مهندسی و اصلاح ژنتیکی بوی برگ سبز (جی ال وی)بالقوه میتواند در ایجاد راهبردهای سازگار با محیط زیست جهت مبارزه باآفات به کار گرفته شود ضمن آنکه میتوان از این کار برای تغییر در طعممواد خوراکی نیز استفاده کرد.