تمركز صدا در يك نقطه
---------


اگر تا به حال از سايت هاىخريد اينترنتى استفاده كرده باشيد حتماً بعد از واردكردن نام كاربر و رمزعبور با صفحه اى مواجه شده ايد كه به شما، با اسم كوچكتان خوشامد مى گويد.سپس در آن صفحه به شما پيشنهاد خريد محصولاتى ديگر مى شود كه به نحوى باخريدهاى قبلى شما از سايت در ارتباط بوده اند.
حالا تصور كنيد كه اينروش تبليغات فقط محدود به سايت هاى اينترنتى نباشد و در دنياى واقعى نيزكاربرد داشته باشد. يعنى سيستمى وجود داشته باشد كه بتواند تبليغات رابراى هر فردى به طور منحصر به فرد انجام دهد. به عنوان مثال، زمانى كهوارد يك مركز خريد مى شويد، سيستمى با تكنولوژى پيشرفته، شما را شناسايىكند، به اطلاعات قبلى شما يعنى خريدهايى كه در گذشته انجام داده ايد دستپيدا كند و براساس آن كالاهاى جديدى را براى شما تبليغ كند.
شايد اينمسئله بسيار دور از ذهن به نظر برسد ولى رخ دادن آن در آينده چندان همبعيد نيست زيرا امروزه قدم اول براى تبليغات به صورت شخصى و براى تك تكافراد برداشته شده است.
اين تكنولوژى جديد با استفاده از صوت توجهخريداران را به خود جلب مى كند. اين روش مى تواند جايگزين بلندگوهايى شودكه در فروشگاه هاى بزرگ نصب مى شود و از آن موسيقى و تبليغات كالاهاىمختلف براى همه مشتريان پخش مى شود. در اين تكنولوژى جديد از بلندگوهايىاستفاده مى شود كه قابليت فرستادن امواج صوتى به يك جهت مشخص و براى فردىخاص را دارند، به گونه اى كه افرادى كه كمى دورتر از جهت فرستادن امواجصوتى اين بلندگوى خاص قرار دارند قادر به شنيدن آن نيستند.
حتماً تا بهحال شعاع هاى بسيار باريك نور كه از روزنه هاى كوچك بيرون مى آيند را ديدهايد. در اين روش، امواج صوتى نيز مانند نور به صورت يك شعاع بسيار باريكدرمى آيند و به سوى فرد خاصى فرستاده مى شوند. مثلاً شما در حال قدم زدندر يك فروشگاه زنجيره اى هستيد. سپس در مقابل قفسه اى كه در آن مايعظرفشويى مارك خاصى قرار دارد مى ايستيد و ناگهان تبليغ آن كالا را مىشنويد! اما فردى كه چند قدم آن طرف تر از شما و در مقابل كالاى ديگرىايستاده، قادر به شنيدن اين تبليغ صوتى نمى باشد. تمام اصوات به وسيلهارتعاشات پديد مى آيند. صداى ما ناشى از ارتعاشات تارهاى صوتى اى است كهدر حنجره قرار دارد. صداى گيتار نيز از ارتعاشات سيم هاى آن به وجود مىآيد. تعداد ارتعاشات يك جسم در واحد زمان با نام فركانس شناخته مى شود وواحد آن نيز هرتز است.
امواج صوتى اى كه انسان قادر به شنيدن آن استفركانسى در محدوده بيست هزار هرتز دارند. اگر امواج صوتى فركانسى بالاتراز اين محدوده داشته باشد به آنها امواج فراصوتى گفته مى شود كه قابلشنيدن نيستند. بلندگوهاى معمولى اصواتى توليد مى كنند كه ناشى از ارتعاشاتكند هستند در نتيجه صداى اين بلندگوها تا شعاع نسبتاً زيادى در اطراف آنهاپخش مى شود و معمولاً براى اطلاع رسانى به تعداد زيادى از افراد به كار مىروند.
از طرف ديگر امواج صوتى توليد شده توسط اين بلندگوها، طول موجبلندى دارند و به همين دليل مى توانند در همه جهت ها و با فاصله زياد قابلشنيدن باشد.
اما امواج فراصوتى درست برعكس هستند. آنها طول موج بسياركوتاه، معمولاً در حد چند ميلى متر دارند بنابراين هميشه به صورت يك شعاعباريك و در جهتى خاص منتشر مى شوند. در نتيجه هرگز براى اطلاع رسانى عمومىمناسب نيستند.
تنها مسئله براى استفاده از اين امواج، غيرقابل شنيدنآنها است كه براى آن هم چاره اى انديشيده شده است. امواج صوتى براى منتشرشدن نياز به يك محيط دارند كه مى تواند هوا، آب، شيشه يا فلز باشد. هنگامىكه امواج صوتى در محيط خاصى منتشر مى شوند، آن محيط امواج را تغيير شكل مىدهند و حتى در شرايطى خاص مى توان از امواج فراصوتى اى كه در هوا منتشر مىشوند فركانس هاى قابل شنيدن به دست آورد. در حقيقت اگر سيگنال هاى امواجفراصوتى به دقت انتخاب شوند، مى توان با آن هر نوع صداى قابل شنيدنى راتوليد كرد. اين تكنولوژى مى تواند كاربردهاى بسيار زيادى داشته باشد.مثلاً در موزه ها، زمانى كه افراد مختلف بازديد كننده در مقابل آثارمختلفى قرار مى گيرند، هر يك مى توانند به صورت جداگانه توضيحات مربوط بهآن اثر خاص را بشنوند در حالى كه توضيحات مربوط به آثار قسمت هاى ديگر رانمى شنوند و فضاى موزه نيز تقريباً ساكت به نظر خواهد رسيد. همچنين دركتابخانه ها يا ساير مكان هاى بزرگى كه بايد ساكت باشد ولى در عين حالبايد اطلاعاتى نيز به افراد داده شود مى توان از اين روش استفاده كرد.
يكىديگر از كاربردهاى اين تكنولوژى در وسائل صوتى و تصويرى است. با استفادهاز اين روش ديگر لازم نيست صداى بلند تلويزيون يا ضبط صوت همسايه بىملاحظه تان را تحمل كنيد زيرا امواج صوتى ناشى از اين وسائل تنها در خانههمسايه قابل شنيدن هستند.
البته تا امروز اين تكنولوژى تنها به صورتآزمايشى در چند فروشگاه زنجيره اى به كار گرفته شده است كه به دليلناآشنايى مردم با آن، اغلب به جاى آنكه مشتريان را به خريد كالايى ترغيبكند، موجب ترس و وحشت آنها مى شود!