دانشمندان ژاپنی از دندان عقل، سلول بنیادی ساختند

--------------------------
موفقیتدانشمندان ژاپنی در تهیه سلولهای بنیادی از دندان عقل، راه تازهای رابرای مطالعه بیماریهای مرگبار در اختیار دانشمندان قرار میدهد كه مشكلاتاخلاقی استفاده از جنین را دربرندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از توكیو،محققان موسسه ملی فناوری و علوم صنعتی پیشرفته ژاپن با استفاده از دندانعقل یك دختر 10 ساله، همان نوع سلولهای بنیادی كه در جنین انسان یافتمیشود را به دست آوردند. هاجیم اوگوشی سرپرست این تحقیق، این دستاورد رااز دو جنبه بااهمیت میداند: یكی آنكه با توجه به اینكه دندان عقل دورانداخته میشود، مسائل اخلاقی سلولهای بنیادی را در بر ندارد و دیگر آنكهدندان عقلی كه مورد استفاده قرار گرفت، سه سال پیش كشیده شده و در فریزرنگهداری شده بود. این موفقیت به این معناست كه نگهداری این منبع سلولبنیادی كار آسانی است. سال پیش هم دانشمندان آمریكایی و ژاپنی موفق شدهبودند از پوست، سلول بنیادی استخراج كنند. موفقیت سال گذشته مورد تمجیدواتیكان نیز قرار گرفت. تحقیقات روی سلولهای بنیادی میتواند با كمك بهیافتن سرنخ بیماریهایی نظیر سرطان و دیابت، جان بیماران را از مرگ نجاتدهد. این سلولها میتوانند به اعصاب یا اندامهای مختلف بدن تمایز یابند.با این حال، تحقیقات روی جنین با مخالفت گروههای مذهبی روبهرو شده است.آنها میگویند این گونه تحقیقات حیات انسانی را ولو در اولین مراحل تكاملآن نابود میكند. در تحقیق جدید سلولهای دندان عقل استخراج شدند و مدت 35روز رشد كردند. محققان سپس این سلولها را آزمایش كردند و دریافتند اینسلولها، سلول بنیادی هستند كه میتوانند به انواع مختلف سلولهای انسانتمایز یابند. محققان ژاپنی میگویند استفاده بالینی از دندان عقل دستكمپنج سال طول میكشد.