ساخت نیمكت از بازیافت رایانه
---------


پژوهشگران از رایانه های كهنه نیمكت می سازند.

به نوشته پایگاه اینترنتی بهداشت ، دانشمندان دانشگاه شانگهای چین روشجدیدی برای بازیافت مواد كهنه ابداع كرده اند كه در آن از صفحات مداریرایانه های قدیمی ، مصالح محكم ساختمانی می سازند.

تا كنون این صفحات كه 3 درصد زباله های الكترونیكی را تشكیل می دهند ، بازیافت نمی شدند و دور ریخته می شدند.

دراین روش بخش های غیر فلزی این صفحات جدا و خرد و آسیاب می شوند و كمی رزینبه آن ها اضافه و فشرده می شوند تا صفحات محكمی تشكیل شود.

این صفحات به محكمی بتن تقویت شده اند و جانشین خوبی برای چوب و مواد دیگر به كار رفته در حصار و نیمكت های پاركند.

تحقیقات دانشمندان درباره كاربردهای دیگر مواد غیر فلزی صفحات مداری رایانه ها ادامه دارد