ناشنوایان توانایی دیدن امواج صدا را پیدا کردند
------------------------------------


محققان دانشگاه لندن این نرم افزار را "لومیسونیک" نامیده اند و معتقدندکه ابداع آن می تواند در ثبت و ترجمه امواج صوتی کاملا کاربردی باشد.

دانشمندان نرم افزاری را طراحی کرده اند که می تواند امواج صوتی را به صورت حلقه های موج مانند بر روی نمایشگر منعکس کند.
این نرم افزار امواج صوت را به صورت دایره هایی که می توان آنها را بر روی نمایشگر به تصویر کشید، ترجمه می کند.
محققاندانشگاه لندن این نرم افزار را "لومیسونیک" نامیده اند و معتقدند که ابداعآن می تواند در ثبت و ترجمه امواج صوتی کاملا کاربردی باشد.
لومیسونیک این قابلیت را دارد که هر نوع صدایی را در هنگام ایجاد آن به تصویر تبدیل کند.
دانشمنداناز کودکان ناشنوا در تحقیقات خود استفاده کرده اند و عکس العمل آنها راهنگام دیدن صوت حاصل از ابزار آلات موسیقی بر روی نمایشگر مورد بررسی قراردادند. نتیجه بررسیها نشان داد که کودکان به کمک تصویر موسیقی به خوبی باآن ارتباط بر قرار کردند.
کودکانی که استفاده از این نرم افزار را تجربه کرده اند معتقد بودند که هیچگاه نتوانسته اند به این شکل با صوت ارتباط برقرار کنند.