روپوشهاي نامرئي سه بعدي ساخته شد
--------------------------------------
آزمايشگاهتحقيقاتي فناوري نانو كاليفرنيا مدعي شده كه اولين ماده سه بعدي را كهقادر به منحرف كردن نور درجهت عكس مواد طبيعي است؛ توليد كرده است.
بهگزارش سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو؛ اين درحالي است كه برخي ازمتخصصان همچنان نسبت به اين ادعا مشكوك هستند. فيزيكدانان طي سالهاي اخيرمنحرف كردن و يا شكست نور در جهت عكس همه مواد طبيعي را ممكن ساخته اند واين شبه مواد قابليت ايجاد يك روپوش نامرئي را دارند كه مي توانند جسمي رادر درون خود با منحرف كردن نور اطراف آن مخفي كنند. ضريب شكست يك مادهمعياري براي چگونگي منحرف كردن نور توسط آن ماده است و مقدار آن براي موادطبيعي همواره مثبت است تصور مي شود اين شبه مواد ضريب شكست منفي دارند. ميتوان با استفاده از ساختارهاي زير متناوب به چنين موادي دست يافت.
اينمواد مي توانند با ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي حاوي نور؛ برهم كنش داشتهباشند. ساختارهاي تكراري بايد از امواج نوري كوچكتر باشند و اين مسئلهآنها را در مورد نورهاي با طول موج بلند يا ميكروويو محدود مي كند.
محققانموادي با ضريب شكست منفي و حتي روپوش هاي نامرئي براي نورهاي مرئي وميكروويو توليد كرده اند. اما تا به امروز همه اين موارد مسطح و تنها دردو بعد قابل استفاده بودند اما اكنون جيسون والنتين يكي از دانشجويانتحصيلات تكميلي دانشگاه بركلي كاليفرنيا در آزمايشگاه نانومهندسي؛ مدعيشده است كه شبه مواد سه بعدي با ضريب شكست منفي ساخته است.
منشور ساختهشده توسط والنتين داراي 21لايه به صورت تناوبي از نقره و فلورايد منيزيماست كه در يك ساختار نوري قرارگرفته اند. او مدعي است كه ضريب شكست درناحيه كوچكي ازطيف نزديك به مادون قرمز؛ منفي است پيش از اين گونار دالينگاز دانشگاه كالسروهه آلمان ماده اي مسطح با ضريب شكست منفي براي نور درمرز بين قرمز و مادون قرمز ساخته است.
او مي گويد نسبت به ادعايوالنتين نامطمئن است والنتين مدل خود را برپايه اندازه گيري نوري كه توسطمنشور به سمت عقب برگردانده شده است؛ بنا نهاده است. اما دالينگ مي گويداين روش خواص شبه مواردي مانند ماده والنتين را به درستي نشان نمي دهددالينگ و همكارانش دريافتند برهم كنش هاي پيچيده بين امواج نور و فلزاتمبتني بر شبه مواد؛ حتي بدون داشتن ضريب شكست منفي، باريكه اي از نور رابه مسيري غلط منحرف مي كنند به گفته دانشمندان شما تنها مي توانيد ضريبشكست منفي را با اندازه گيري سرعت فاز؛ (يعني سرعت واقعي نور در يك محيط)اندازه گيري كنيد. والنتين هيچ پاسخي به سؤالات مطرح شده توسط دانشمنداننداده است و مي گويد مقاله او در آينده در زمينه عملكرد منشورهاي جديد بحثخواهدكرد.