تولید نخستین پوشاک رنگی ابریشمی با استفاده از نانوذرات

---------------------------------------

رنگ کردن پارچه با نانوذرات طلا، هر رنگی از بنفش گرفته تا زرد و یا رنگهای دیگر را به پارچه میدهد و نقره هم رنگ های زرد روشن، سبز و پرتقالیتولید میکند.

محققان برای نخستین بار با رنگ کردن پارچه های ابریشمی با استفاده از نانو ذرات طلا توانستند یک شال زنانه از این نوع بسازند.
محققانبرای نخستین بار با رنگ کردن پارچه های ابریشمی با استفاده از نانو ذراتطلا توانستند یک شال زنانه از این نوع بسازند. نتیجه بررسی های محققانزلاندنو نشان داد که افزودن نانوذراتی از طلا و نقره خالص به پارچههایابریشمی، ترکیب متنوعی از رنگ های مختلف در آنها ایجاد می کند که میتواندبرای خیاطان لباس های گران قیمت زنانه و مطابق مد روز جالب توجه باشد. درواقع کسی که چنین لباسی را بپوشد مانند آن است که لباسی از طلا یا نقرهخالص به تن کرده باشد.
رنگ کردن پارچه با نانوذرات طلا، هر رنگی ازبنفش گرفته تا زرد و یا رنگ های دیگر را به پارچه میدهد و نقره هم رنگهای زرد روشن، سبز و پرتقالی تولید میکند. به باور این محققان میتوان بهاین شکل از ترکیب این رنگ های مختلف با هم، رنگ جدیدی را به دست آورد ودر این بین تغییر مقدار نانوذرات نقره یا طلا تعیین کننده شدت تیرگی رنگخواهد بود.
به نظر آنها این رنگ به نوع فلز گرانقیمت به کاررفته،اندازه نانوذرات و در برخی موارد به شکل آنها هم بستگی دارد. مثلانانوذرات طلای کروی به قطر 10 نانومتر، رنگ قرمز شرابی تولید میکند که باافزایش این اندازه تا مرز صد نانومتر این رنگ به قرمز، ارغوانی، آبی تغییررنگ میدهد و یا مقداری خاکستری میشود.