اينترنت- ترجمه - هادي نيلي:
آنچه ميخوانيد، مقالهاي است ازنيويوركتايمز درباره تصميم يك شركت بزرگ ارائهكننده خدمات اينترنتي درآمريكا براي اعمال محدوديت بر استفاده مشتريانش از اينترنت؛ تصميمي كهانتقادها را در آن كشور برانگيخته است.
البته اين محدوديت اصلا قابلمقايسه با محدوديتهايي كه ما با آن مواجهيم نيست و خوانندگان با مطالعهاين مقاله متوجه اين تفاوت خواهند شد.

مرور اين مقاله، ميتواندحداقل اين سود را براي دستاندركاران خدمات اينترنتي و البته كاربرانداشته باشد كه فضاي خدمات اينترنتي در كشور مان را با ساير كشورها مقايسهكنند. نتيجهگيري بهعهده خوانندگان است.

شركت كامكست، ازبزرگترين ارائهكنندگان خدمات اينترنتي در ايالات متحده اعلام كرده كهمحدوديتهايي براي استفاده مشتريانش از پهناي باند ارائهشده وضع خواهدكرد.

با فرارسيدن ماه آينده ميلادي (اكتبر) شركت كامكست محدوديتماهانه 250 گيگابيت را براي كاربران عادياش قرار خواهد داد. اين محدوديت،دستكم در كوتاهمدت، شامل اكثريت كاربران نميشود ولي بيشك در آينده وبا افزايش كشش بازار، خود را بيشتر به رخ خواهد كشيد.

يكي از سخنگوهاي كامكست، جنيفر كوري، گفته كه اين سقف 250 گيگابيتي، حدوداً 100برابر استفاده يك مشتري معمولي است.

كاربراناين شركت بهطور ميانگين، ماهانه2 يا 3 گيگابيت استفاده ميكنند. خانمكوري ميگويد كمتر از يك درصد از كاربران، بيش از اين سقف استفاده ميكنند.

درحاليكهخيلي از ارائهكنندگان خدمات اينترنتي در ايالات متحده، حق لغوكردنقراردادشان با كاربران پرمصرف را براي خود نگه ميدارند، اين سقف 250گيگابيتي، آيندهنگري كامكست در اتخاذ رويهاي درازمدت براي وضعكردنمحدوديت بر استفاده از اينترنت است و ظاهرا اين محدوديت، به درخواستمشترياني وضع شده كه خواستهاند بدانند تعريف اين شركت از استفاده بيش ازاندازه چيست.

بااينحال، وضعيت مصرفكنندگان اينترنتي، هيچگاه ثابتنمانده است؛ همانطور كه شركت فناوري سيسكو، زمستان گذشته در گزارشسالانهاش نوشت: «آنچه امروز، اوج استفاده از پهناي باند است، فرداميانگين استفاده همه است».

برخي تحليلگران آنقدر زيرك بودهاند كه توجه كنند اين تصميم كامكست، يك اقدام نااميدكننده است.

ام مليك، بنيانگزار وبسايت فناوري «گيگا اُم»، اين سقف استفاده را «پاياني بر اينترنتي كه ما ميشناسيم» خوانده است.

SLReports.com،وبسايتي درباره اطلاعات پهناي باند مصرفكنندهها، ميگويد كه متوجه«تغييري عمده و برگشتناپذير در بازار پهناي باند ايالات متحده» شده است.

درماههاي اخير، كامكست و ديگر شركتها با درنظرگرفتن ناخشنودي بيشتراستفادهكنندههاي فعال خود، توضيح دادهاند كه اين محدوديتها براي حصولاطمينان از دسترسي منصفانه همگان به شبكهشان بوده است اما كارشناسانميگويند كه سقفگذاري كامكست، به معناي درجهبندي ميزان استفاده ازاينترنت و مطالبه قيمتهاي متفاوت براي سرعت يا ميزان استفاده از پهنايباند نيست و اين تغيير رويه كامكست، برنامهاي براي درجهبندي ميزاناستفاده در آينده نيز در بر ندارد.

در تيرماه گذشته، شركت «تايموارنر كيبل»، با ارائه طرحهاي ماهانه و مطالبه هزينه اضافي بهازاياستفاده از پهناي باند بيش از اندازه مقرر، شروع به يك درجهبندي آزمايشيدر شهر تگزاس كرد.

شركت AT & T نيز اعلام كرده كه دارد روي يكنظام قيمتگذاري طرحبنديشده مشابه، كار ميكند. اين ايده، يك ايده غريبو متفاوت نيست.

مشتريان عادت كردهاند متناسب با ميزان مصرف آب وبرق، پول بدهند، اما همواره بهنظر ميرسيده كه دسترسي پهناي باند بهاينترنت، نامحدود است و بههميندليل، مطمئناً هرگونه محدوديتگذاري برايآن، برخي مشتريان را نگران ميكند.

تا پيش از اين، كامكست تعريفياز استفاده بيش از اندازه ارائه نداده بود ولي با مشترياني كه بيشترينميزان استفاده را داشتند، تماس ميگرفت و از آنها ميخواست كه ميزاناستفادهشان را تعديل كنند.

اين شركت ميگويد خيلي از آن مشتريان،با روي باز درخواست شركت را ميپذيرفتند ولي آنهايي كه استفادهشان راتعديل نميكردند، يك اخطار ديگر دريافت ميكردند و بهاينترتيب، اين خطررا ميپذيرفتند كه قراردادشان فسخ شود.

با اينكه حالا ديگر آن سقفبراساس 250گيگابيت تعريف شده، استفادهكنندگاني كه اين ميزان را پشتسربگذارند، نه دسترسيشان يكباره قطع ميشود و نه پول بيشتري از آنها مطالبهميشود.

در عوض، ممكن است با اين مشتريها تماس گرفته شود و دربارهسقف استفاده، به ايشان تذكر داده شود. اين شركت توضيحي در اين باره ندادهكه چطور به اين رقم 250 گيگابيت رسيده و آن را براي سقف استفاده در نظرگرفته است.

طبق اعلام كامكست، يك مشتري بايد ماهانه 62 هزار و500آهنگ يا 125 فيلم با كيفيت معمولي دانلود كند تا استفادهاش از اين سقفبالا بزند. ولي دانلودكردن ويدئوهاي با كيفيت عالي (HD) و بازيهايويدئويي، پهناي باندي بيش از اين لازم دارد.

درك ترنر، مديرتحقيقات گروه بيطرف تعيين رويه رسانهاي «خبررساني آزاد Free Press»ميگويد كه اين سقف براي استفاده از پهناي باند، ممكن است افراد را نسبتبه تماشاي ويدئوهاي آنلاين، بيميل كند.

آقاي ترنر ميگويد: «وقتيشركتهاي رسانهاي محتوايشان را آنلاين ميكنند، مشتريها ميتوانندشركتهاي عرضه كابلي شبكههاي تلويزيوني را دور بزنند و محتواي موردنظرشانرا مستقيما از روي اينترنت ببينند.» او ادامه ميدهد: «شايد يك سقف 250گيگابيتي، خيلي بالا بهنظر برسد.

اما اين براي استفاده امروز اينترنت است. ولي در واقع اين سقف، برابر است با روزي 4 ساعت تماشاي يك تلويزيون با كيفيت عالي (HD).»

منتقداناين سقف استفاده، خدماتدهندگان اينترنتي را متهم ميكنند كه ميخواهند بامحدودكردن دسترسي به اينترنت، از بازار شبكههاي تلويزيوني كابلي ودرآمدهايشان از شبكههاي تلفني حفاظت كنند.

كامكست ميگويدفنكست، وبسايت ويدئويي اين شركت، از اين محدوديت 250گيگابيتي معاف استولي سرويسهاي تلفن اينترنتياش از اين معافيت محروم ميمانند.

درآغاز آگوست (ماه گذشته ميلادي)، كميسيون فدرال ارتباطات (FCC) اعلام كردهبود براساس يافتههايش، متوجه شده كه كامكست به شكلي نامناسب مانعمشترياني ميشود كه از بيتتورنت، يك برنامه محبوب بهاشتراكگذاري فايل،استفاده ميكنند.

با اين حال كامكست ميگويد بين اين اعمالمحدوديت با آن يافتهها هيچ رابطهاي وجود ندارد. با اين حال، اندرو جيشوارتزمن، رئيس طرح «دسترسي به رسانهها» معتقد است كه اين محدوديت، نتيجهمستقيم آن يافتهها بوده است.

گروه آقاي شوارتزمن، نمايندگي گروهخبررساني آزاد (Free Press) را در دادخواهي عليه كامكست به اتهاممحدودكردن بهاشتراكگذاري فايلها، بهعهده داشته است.