8 میلیارد تومان به IT آموزش و پرورش اختصاص یافت

طرحاتصال مدارس به اينترنت ملي با امضاي توافقنامهاي ما بين وزارتآموزش وپرورش و وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات وارد مرحله اجرايي شد تا کنونطبق گزارشهاي ارايه شده بيش از 7هزار مدرسه به شبکه ملي اينترنت متصلشدهاند. واگذاري پست الکترونيکي به دانشآموزان و معلمان از ديگرطرحهايي است که اجراي آن در دستور کاري وزارتآموزش و پرورش قرار گرفتهاست و با اجرايي شدن اين طرح امکان ارتباط الکترونيکي معلمان ودانشآموزان فراهم ميشود.

سرويس دولت الكترونيكي-8 میلیارد تومان به فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
بهگزارش عصرارتباط، نگاه متولیان برنامهریزی و مالی کشور به توسعه فناوریاطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، نگاهی هزینهای است، درصورتیکه نگاهسرمایهای موجب کارآمدی ارائه خدمات اداری و آموزشی میشود. به همین دلیلاعتبارات تخصیصی، متناسب با سرانه آموزش و پرورش نیست.
مشاور وزیرآموزش و پرورش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفتوگو با خبرنگارعصر ارتباط، گفت: از ظرفیتهای غیر دولتی دانشگاهها، شرکتهای خصوصی ونخبگان استفاده میکنیم تا موجب گستردگی ساختار و تشکیلات آموزش و پرورشنشویم.
علی قدمیاری درمورد طرح اتصال مدارس به شبكه ملي اينترنت، گفت:این طرح از چهار سال پیش آغاز شده و هدف از اجرای این طرح ارائه بسترارائه محتواهای سالم و فرهنگی به مدارس است.در قالب این طرح، مرکز دادهرشد ایجاد شده و تاکنون بیش از 7 هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت(اینترانت) وصل شدهاند.
او ادامه داد: همچنین مقرر شده تا پایان سال87 ، یک میلیون ایمیل به معلمان و یک میلیون به دانشآموزان واگذارمیشود؛ بر اساس توافقات اوليه به عمل آمده در اجراي طرح اتصال يكصدهزار مدرسه به شبكه ملي اينترنت بين وزارتخانههاي فناوري اطلاعات وارتباطات و وزارت آموزش و پرورش، مقرر شد برای مديران ستادي و روساي كليهسازمانها و مناطق وزارت آموزش و پرورش در كشور، سرويس پست الكترونيكيپورتال ملي IRAN.IR واگذار شود.
در اين راستا كليه مديران ستادي و روساي سازمانها و مناطق وزارت آموزش و پرورش بايد به سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]مراجعه و در بخش پست الكترونيكي، نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام و سپس باحوزه مشاور وزير آموزش و پرورش در بخش فناوري اطلاعات هماهنگ شوند تا پساز تائيد آن حوزه و ارسال اسامي، كد كاربري آنها توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات فعال شود.
در راستاي اجراي طرح فوق، سه كارگروه تخصصيبا عناوين طرح جامع، زيرساخت اتصالات، كاربردها و فرهنگسازي توسط مجريانطرح در 2 وزارتخانه تشكيل و كارگروهها در حال شناسايي وضع موجود و تدوينافق مطلوب و تهيه نقشه راه جهت اجراي طرح هستند.
يكي از اهداف تعيينشده اوليه جهت كارگروه كاربردها، امكان واگذاري يك و نيم ميليون كد كاربريپست الكترونيكي جهت جامعه دانشآموزي در كنار بحث اتصال به شبكه در خاتمهعمليات است.
در اين طرح شركت فناوري اطلاعات در راستاي وظايف محولهحاكميتي و تخصصي خود در امر توسعه فناوري اطلاعات و اهميت عملياتي شدن اينطرح در بزرگترين وزارتخانه كشور، نقش هدايتكننده عمليات را دارد.
قدمیاریگفت: آموش و پرورش 7 سازمان تابعه، 31 سازمان استانی، 700 سازمانمنطقهای، 150 هزار مدرسه، 100 مدرسه خارج از کشور، یک میلیون و 40 هزارنفر پرسنل آموزشی و اداری و سالانه بین 10 تا 15 میلیون جامعه دانشآموزیدارد، بنابراین با این ابعاد گسترده میتوان گفت بزرگترین پروژه IT کشوردر آموزش و پرورش شکل اجرایی به خود میگیرد.
او درمورد پایگاهاطلاعاتی دانشآموزی، گفت: این پایگاه اطلاعاتی از 13 سال پیش به صورتپراکنده با توجه به مقاطع تحصیلی و رشته دانشآموزی راهاندازی شده است.امسال ساماندهی این پایگاه را در دستور کار قرار دادهایم. پایگاه اطلاعاتاستعداد درخشان و المپیک نیز تبدیل به پایگاه جامع اطلاعات دانشآموزیمیشود.
او افزود: کار پایگاه اطلاعاتی فرهنگیان از سه سال پیش شروعشده است. در این پایگاه، مشخصات فردی، اداری و حساب سیبا فرهنگیان واردمیشود و بازخوانی اطلاعات براساس کد ملی آنهاست.چون پایگاهها پیش نیازخدمات الکترونیکی است.
قدمیاری ادامه داد: پایگاه اطلاعاتی دانشآموزی و پایگاه اطلاعاتی فرهنگیان تا دهه فجر امسال تکمیل میشود.
اوبا بیان اینکه در گذشته سیستمهای نظام جامع انفورماتیک آموزش و پرورشکارآمد بود، ولی با تحولات تکنولوژیکی به وجود آمده کارآمدی خود را از دستدادهاند،ادامه داد: در گذشته سیستمهای نظام جامع انفورماتیک آموزش وپرورش مانند سیستم حقوق و سیستم آماری تحت DOS بود که علیرغم قدیمی بودنتکنولوژی، سالانه در هر فصل کلیه کارنامهها با این سیستم صادر میشد.همچنین ابلاغ معلمان ماهانه توسط این سیستم انجام میشد. اکنون قصد داریماین سیستمها را تجمیع و تحت وب قرار دهیم که این کار بیش از یک سال بهطول میانجامد.
قدمیاری با اشاره به اتوماسیون اداری آموزش و پرورش،گفت: تا یک سال دیگر قرار است کلیه کارهای داخلی آموزش و پرورش به صورتpaper less انجام شود. برای اتوماسیون اداری مذاکراتی با شرکتهایواجدالشرایط انجام شده تا سیستم برقراری ارتباط مستقیم با وزیر و معلمانایجاد شود.