گوگل در حال همكاري با شمار زيادي از روزنامهها است تا با ديجيتالي كردن آرشيو نسخههاي قديمي آنها تاريخ را به اينترنت بياورد.

بهگزارش سرويس رسانهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پانيت سوني، مديرمحصول گوگل، در يك پست وبلاگي در وبسايت اين غول اينترنتي نوشت: بنا بربرآورد ما در سراسر جهان ميلياردها صفحه خبري وجود دارد كه حاوي اخباريهستند كه تاكنون به رشته تحرير درآمده اند و هدف ما كمك به خوانندگان براييافتن تمامي آنها از كوچكترين هفتهنامه محلي تا بزرگترين نشريه ملياست.

گوگل در حال توسعه پروژهاي است كه از سال 2006 و از زماني كهاين شركت تبديل نشريههايي مانند واشنگتن پست و نيويورك تايمز به فورمتديجيتالي را شروع كرد، آغاز شده است.

اين شركت اينترنتي واقع در كاليفرنيا از Quebec Chronicle-Telegraph كه بيش از 244 سال در حال انتشار بوده و بهعنوان

قديميترين روزنامه آمريكاي شمالي محسوب ميشود از جمله شريكان خود نام برده است.

كاربرانميتوانند با جستوجوي آرشيو اخبار آنلاين گوگل مقالات قديمي را بيابند.طبق اظهارات مدير محصول گوگل، اين مقالات با رشد ايندكس و با استفاده ازGoogle.com به صورت نتايج جستوجوي كلي در ميآيند و نه تنها مي توانآنها را جستوجو كرد بلكه ميتوان آنها را به همانگونه كه به چاپرسيدهاند مورد مرور قرار داد.