يک شرکت خوردوسازي ورزشي در انگليس مدل جديدي از خودروي برفي را ارائهکرده است که با استفاده از سوختهاي زيستي مي تواند با سرعت خيره کننده ايبر روي برف حرکت کند.
اين خودروي برفي جديد "لوتوس" نام داشته و مي تواند با حراکثر سرعت 135 کيلومتر بر ساعت بر روي سطوح برفي يا يخي حرکت کند.
اينخودرو از نوع سيستمهاي حرکتي تک سرنشينه است که به لطف مجهز بودن به موتورقدرتمند ويژه موتورهاي الکتريکي مي تواند دماي بسيار پايين منهاي 72 درجهسانتيگراد را نيز به خوبي تحمل کند.

اين شرکت خودروسازي اعلام کرده است محصول جديد خود را براي استفاده در اکتشافات مربوط به قطب جنوب طراحي و ساخته است.

هدفديگري که از ارائه اين فناوري جديد مطرح شده است افزايش آگاهيها ازتغييرات جوي و اشاره به مزيت استفاده از سوختهاي زيستي بوده است.

براساس گزارش زي نيوز، اين خودرو تنها 350 کيلوگرم وزن داشته و اين امکان رابراي راننده فراهم کرده است که حتي در صورت بروز مشکل آن را در نواحي مسطحبرفي با نيروي دست حرکت دهد.