ميگرن هم از آن دردهايي است كه فقط افراد مبتلا بهآن ميدانند تحمل اين درد و ناراحتي چقدر دشوار است. گاهي حتي داروها همنميتوانند جلوي هجوم درد را بگيرند، ولي به تازگي آهن رباها به كمك كسانيكه با اين بيماري دست به گريباناند، آمدهاند.

گروهياز محققان موفق به ساخت دستگاه جديدي شدهاند كه در واقع آهنربايي بزرگاست. با استفاده از اين آهنربا ميتوان دردهاي ميگرني را كاهش داد. اينوسيله جديد فقط به اندازه يك سشوار معمولي است و كسي كه ميگرن داردميتواند آن را به راحتي در دستانش بگيرد. اين وسيله جديد،"ابزار تحريكمغناطيسي از طريق جمجمه" ناميده ميشود.

شايد دوست داشته باشيدبدانيد كه آهنربا چگونه شما را از سردردهاي طاقتفرساي ميگرني خلاصميكند. محققان ميگويند اين كار را با عبور دادن ولتاژهاي خفيف مغناطيسياز مغز انجام ميدهد. پالسهاي ميدان مغناطيسي اين آهنربا، سيگانالهايدرد را در مغز از بين ميبرد و بر اين سيگنالها اثر ميگذارد. به اينترتيب، بيمار درد ميگرني را احساس نميكند.

سر در ميدان آهنربا
بسيارياز افرادي كه ميگرن دارند، دوست ندارند سالهاي سال از داروها براي كنترلدرد و بيماري خود استفاده كنند. بعضيها هم دچار عوارض پس از مصرف داروهايميگرني ميشوند. بنابراين شايد اين وسيله جديد براي اين افراد، نقطه اميديباشد تا با استفاده از آن، هم از مصرف داروها بينياز شوند و هم سردردهايميگرني خود را كنترل كنند.

در يك مطالعه، محققان از 201 نفر ازكساني كه به سردردهاي ميگرني مبتلا بودند، خواستند كه در يك كار تحقيقاتيشركت كنند. محققان به نيمي از افراد، اين دستگاه آهنربايي ضد سردرد رادادند و از آنها خواستند به محض اينكه احساس كردند سردردهاي ميگرني بهسراغ آنها ميآيد، دستگاه را بر پشت سرشان بگذارند، ولي به نيمي ديگر ازاين افراد دستگاهي مشابه اين دستگاه را دادند كه چنين خاصيتي نداشت و فقطماكت بود.

اگر بتوان با استفاده از ميدانهاي مغناطيسي آهنربا،ميدانهاي الكتريكي مغز را تحت تاثير قرار داد، ميتوان به كنترل احساسدرد، كمك كرد و احساس درد در مغز انسان را كاهش داد.جالباينجاست كه 40 درصد از افراد گروه اول، دو ساعت پس از استفاده از دستگاهاز سر سردرد خلاص شده بودند، در حالي كه 22 درصد از افرادي كه ميگرنداشتند و از ماكت دستگاه استفاده كرده بودند، پس از دو ساعت سردردشانبهبود يافته بود. اين نشان ميدهد كه آهنربا و ميدان مغناطيسي آن كارش رادر مهار دردهاي ميگرني خوب انجام داده است.


ميدانهاي مغناطيسي بيدردسر
گرچهاين دستگاه جديد هنوز مراحل مقدماتي تحقيقات را سپري ميكند، ولي محققاندر مطالعات ديگري نيز به اين نتيجه رسيدهاند كه ميدانهاي مغناطيسي ناشياز آهنرباها قادرند درد را تسكين دهند.

اين ميدانهاي مغناطيسيبه نظر ميرسد روي سيستم اعصاب مركزي موثرند و ميتوانند درد را تسكيندهند. به هر حال، اگر زماني اين دستگاههاي آهنربايي به توليد انبوهبرسند و بيماران ميگرني بتوانند از آنها استفاده كنند، ديگر شايد لازمنباشد كه از داروهاي شيميايي براي كنترل درد خود استفاده كنند و از آثارجانبي اين داروهاي شيميايي رنج ببرند.

در اين وسيله، فيزيك وميدانهاي مغناطيسي نامريي به كمك بشر آمده كه او را از درد رهايي بخشد.يكي ديگر از دلايلي كه به امتيازات اين دستگاه جديد ميافزايد، اين است كههزينه تهيه آن بسيار پايين است و از طرف ديگر تا كنون آثار جانبي خاصيبراي آن شناسايي نشده است.

درمانهاي موجود براي ميگرن
اغلب براي درمان ميگرن سه روش وجود دارد:

1-مواردي كه ممكن است موجب حمله ميگرني شوند، شناسايي ميشوند و به بيمارانتوصيه ميشود از اين موقعيتها دوري كنند؛ مانند خوردن يك غذاي خاص، تابشنور شديد و يا حتي مقدار خواب يا ورزش.

2- هنگامي كه سردردها شروع ميشوند، بيمار براي كنترل آن دارو مصرف ميكند.

3-وقتي كه بيمار هنوز دردي را احساس نكرده است، براي جلوگيري از حمله هايميگرني، دارو مصرف ميكند. اين روش آخر مخصوص افرادي است كه دچار سردردهايميگرني شديد در بيشتر روزها ميشوند.

ولي با وجود همه اين روشها، هيچ يك نميتوانند فرد را براي هميشه از حمله سردردها مصون نگه دارند.

استفادهاز آهنربا و ميدانهاي مغناطيسي ناشي از آن براي مهار سردردهاي ميگرنيمراحل ابتدايي خود را سپري ميكند، ولي محققان معتقدند كه آنچه در مغز رخميدهد، جريانهاي الكتريكي است كه از سلولي به سلول ديگر منتقل ميشود وتحريك بخشهايي ويژه از مغز است كه احساس درد را در ما به وجود ميآورد،بنابراين اگر بتوان با استفاده از ميدانهاي مغناطيسي آهنربا، ميدانهايالكتريكي مغز را تحت تاثير قرار داد، ميتوان به كنترل احساس درد، كمك كردو احساس درد در مغز انسان را كاهش داد.