روزنامه هاى قديمى را دور نريزيد، ممكن است به زودىهم وزن اش طلا بگيريد! دانشمندان ژاپنى ادعا مى كنند كه كاغذ روزنامه يكىاز مهمترين اجزاى فرآيندى است كه طى آن طلا و ساير فلزات ارزشمند زبالههاى صنعتى بازيافت مى شوند.
وسايل الكترونيكى قديمى و از دور خارج شدهمانند كامپيوتر، گوشى هاى تلفن همراه و تلويزيون منابع مهمى از فلزاتارزشمندى هستند كه در ساخت آنها به كار رفته اند. ولى بازيافت اين فلزاتكار چندان آسانى نيست زيرا در حين بازيافت، مقادير زيادى گازهاى شيميايىتوليد مى شوند كه براى محيط زيست به شدت مضر است.
به تازگى دانشمندانژاپنى راهى ساده تر و بهتر براى بازيافت اين فلزات يافته اند. آنها ابتداروزنامه هاى قديمى را خرد كردند و از آن خميرى ساختند. سپس با اضافه كردنچند نوع ماده شيميايى ازجمله كلر و فرمالدئيد ژل كاغذ ساختند و با خشككردن ژل آن را به صورت پودر درآوردند.
براى آزمايش، مقدار زيادى اززباله هاى صنعتى كه شامل فلزات ارزشمندى مانند طلا، مس، آهن و روى بود راذوب كردند. غلظت طلا در اين مايع حدود ۲۵۰ در يك ميليون، غلظت پلاتين وپالاديم حدود ۱۱ تا ۱۶ در يك ميليون و ساير فلزات بين ۱۹۰ تا ۸۴۰ در يكميليون بوده است. با افزودن ژل به اين مايع، مشاهده شد كه ژل توانايى جذبو تفكيك ۹۰ درصد طلا، پلاتين و پالاديم و مقادير كمى از مس، روى و آهن رااز ساير تركيبات دارد.
اين خصوصيت قابل توجه ژل كاغذ به خاطر وجودسلولز است. سلولز به طور ذاتى شكل منظم و خاصى ندارد. به همين علت موادشيميايى به راحتى در قالب آن نفوذ مى كنند و همين مسئله موجب قدرت جذببالاى آن مى شود. هرچند هنوز مشخص نشده است كه به چه علت ژل كاغذ فقطفلزات ارزشمند را جذب مى كند.
يك كيلوگرم ژل توانايى جذب ۹۰۶ گرم طلارا دارد. البته فرآيند جذب فلزات ارزشمند توسط ژل بسيار طولانى (حداقل ۵ساعت) است و همين مسئله نقطه ضعفى است كه استفاده صنعتى و به طور انبوه آنرا محدود مى كند