سرويس اخبار خارجي ايتنا- آخرين شواهد حكايت از رشد بالاي محبوبيت خدمات بانكي برخط در نزد مردم و جوامع دارد.طيتحقيقاتي كه اخيرا در انگلستان انجام شد، در ماه ژانويه سال جاري ميلادي،يازده ميليون نفر (كه معادل 33 درصد كل جمعيت آنلاين انگليس است) وارد دستكم يكي از حسابهاي بانكي اينترنتي خود شدهاند.

پيش از اين اغلبمشتريان به سبب نگرانيهايي كه بابت كلاهبرداريها و سرقتهاي آنلاينداشتند، استقبال كمتري از اين سرويسها به عمل ميآوردند. اما با تغييراتگستردهاي كه در متدهاي امنيتي بانكها صورت گرفت، به نظر ميرسد كاربرانديگر كمتر چنين نگرانياي داشته باشند.

همچنين پژوهشگران اين موسسهتحقيقاتي با برآوردي كه انجام دادهاند، بانك للويدز تي اس بي با 8/2ميليون بازديدكننده طي يك ماه و بعد از آن رويال بانك اسكاتلند را با 9/2كاربر ثبت شده به عنوان امنترين بانكها به كاربران پيشنهاد كردهاند.